O projektu

Centar za monitoring i istraživanje ima za cilj da kroz projekat „Smart Start – Aktivni mladi za održive promjene“ obuči, motiviše i ohrabri mlade vršnjačke edukatore, da stečena znanja o političkom sistemu CG i EU integracijama prenose svojim vršnjacima. Cilj je da mladi vršnjački edukatori upoznaju ostale srednjoškolce, u svim opštinama u Crnoj Gori, o karakteristikama sistema u kojem žive, i da pozitivno utiču na njihovo ohrabrivanje i edukaciju u cilju aktivnijeg učešća u donošenju odluka, prepoznavanju problema svoje populacije, predlaganju održivih rješenja za njihovo prevazilaženje, i sve to kroz neformalno obrazovanje. Cilj će biti postignut kroz organizovanje CeMI škole i radionice za vršnjačke edukatore, i kroz organizovanje tematskih predavanja i radionica vršnjačkih edukatora u okviru učeničkih parlamenata, što će biti koordinisano od strane CeMI.

CeMI će u okviru ovog projekta razviti mobilnu i veb aplikaciju posvećenu informisanju mladih o njihovim pravima u radnom odnosu (jezikom prilagođenom mladima), postojećim platformama za zapošljavanje, sa mapom postojećih omladinskih centara u Crnoj Gori, korisnim linkovima institucija obrazovnog sistema i javnih institucija koje se bave mladima.

Ciljne grupe programa su učenici trećih razreda iz svih opština Crne Gore, učenički parlamenti, nastavnici, omladinske organizacije, lokalne vlasti, lokalni donosioci odluka, Vlada i ministarstva, društvo uopšte.

Projektom je predviđena saradnja sa Unijom srednjoškolaca Crne Gore, Unijom mladih preduzetnika Crne Gore, lokalnim vlastima, rukovodstvima srednjih škola, nastavnicima, omladinskim centrima i ekspertima iz različitih oblasti.

Kroz ovaj program CeMI će organizovati ljetnju školu za vršnjačke edukatore, za učenike trećih razreda koji će na taj način proći dvodnevnu obuku sa radionicom (praktičnom nastavom). Učenici će kasnije kroz jasno odabrane i obrađene teme, stečena znanja prenijeti svojim vršnjacima u svojim školama. Rezultati i oblikovane ideje sa organizovanih predavanja u srednjim školama i ljetnje škole biće objavljeni u vidu infografika na društvenim mrežama i štampani u vidu postera. Tokom projekta CeMI će napraviti i izložbu postera. U formulisanju ideja i dizajnu postera aktivno će učestvovati učenici. Ovim će se značajno podstaći učenički parlamenti na aktivno zalaganje za promjene politika za mlade, što u konačnom jača njihove kapacitete za kulturu učešća i demokratsko donošenje odluka.

Projekat „Smart Start – Aktivni mladi za održive promjene“ se realizuje uz finansijsku podršku Ministarstva sporta.

©2019 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?