Biografije – Marko Savić

Marko Savic

mr Marko Savić

Marko Savić je rođen 23.04.1990. godine u Nikšiću gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju „Stojan Cerović“ kao nosilac diplome Luča I.

Osnovne studije završio je na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet Crne Gore sa prosječnom ocjenom 9,50. Diplomirao je na temi „Ruska spoljna politika prema Bliskom istoku od 2008. do 2013. godine“ na smjeru Međunarodni odnosi i diplomatija sa prosječnom ocjenom 9,63.

Od septembra 2014. angažovan  je na Fakultetu političkih nauka kao saradnik u nastavi na predmetima iz oblasti međunarodnih odnosa, međunarodnih ekonomskih odnosa, istorije balkanskih osnosa, izbornih i partijskih sistema.

Magistrirao je na temi „Ruska geopolitika i Balkan“ na Fakultetu političkih nauka 2017, na smjeru Međunarodni odnosi.

Tokom studiranja bio je urednik prvog studentskog portala u Crnoj Gori „Tragom“ i jedan od osnivača Vijeća studenata Fakulteta političkih nauka. Takođe, ostvario je veliki broj uspjeha od kojih se izdvajaju učešće na Evropskom forumu Alpbah, Austrija, staž u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija, dok je kroz različite projekte i razmjene boravio na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu i na Roehampton Univerzitetu u Londonu. Dobitnik je nekoliko stipendija od kojih se izdvajaju Atlas stipendija, sveobuhvatna stipendija Evropskog foruma Aplbah, stipendija Ministarstva prosvjete, opštine Nikšić. Stipendista je Mevlana programa putem kojeg je predavao na Fakultetu za političke nauke i administraciju na Katip Čelebi Univerzitetu u Izmiru.

Od oktobra 2015. godine angažovan je u Centru za monitoring i istraživanje u okviru Odjeljenja za istraživanje javnih politika na poziciji projekt asistenta, a od 2016. na poziciji projekt koordinatora. U ovom periodu bio je koautor i autor nekoliko studija, kratkoročni posmatrač lokalnih izbora u Ukrajini 2015, ekspert za izbore i medije u misiji CeMI za monitoring parlamentarnih izbora Crna Gora 2016.

Autor je više objavljenih naučnih radova iz oblasti međunarodnih odnosa, učesnik više naučnih konferencija, škola i seminara.

Marko Savić tečno govori engleski i ruski jezik, a posjeduje i osnovno znanje italijanskog jezika.

©2019 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?