Biografije – Nikoleta Tomović

NikoletaDjukanovic

dr Nikoleta Đukanović

Nikoleta Đukanović je rođena 15. februara 1985. godine. Doktorirala je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na katedri za Međunarodne i evropske studije. Magistarske studije je završila na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, na smjeru Evropske studije, dok je master program „Master in Adriatic Region and Local Development“ završila na Univerzitetu u Bolonji, kao dobitnik stipendije CEI. Dobitnik je stipendije Austrijske agencije za međunarodnu saradnju, obrazovanje i istraživanje za istraživački boravak na Institutu za evropsko pravo Univerziteta u Gracu 2016. dodine, kao i DAAD stipendije za istraživački boravak na Humboltovom univerzitetu u Berlinu 2018. godine.
Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Podgorici 2007. godine, na smjeru diplomatija i međunarodni odnosi sa prosjekom 9.96. Specijalističke studije iz oblasti diplomatije završila je na FPN-u u Podgorici sa prosječnom ocjenom 10, a specijalizaciju iz oblasti američkih političkih i ekonomskih sistema završila je na Karlovom univerzitetu u Pragu, Češka. Završila je Diplomatsku akademiju u Beču, Austrija.
Od početka 2008. do kraja 2010. godine bila je zaposlena u Ministarstvu odbrane Crne Gore, kao savjetnik za međunarodne odnose u Kabinetu ministra. Od 2008. godine zaposlena je na Humanističkim studijama Univerziteta Donja Gorica, kao asistent na katedri za spoljnu politiku i međunarodne organizacije. U Centru za monitoring i istraživanje CeMI angažovana je od 2010. godine kao istraživač na programu evropskih i evroatlantskih integracija, odnosno od 2012. godine kao izvršna direktorka. Govori engleski i francuski jezik.
Nikoleta Đukanović je autorka više naučnih radova, stručnih tekstova i studija praktične javne politike. Izlagala je na mnogobrojnim naučnim skupovima, konferencijama i okruglim stolovima u Crnoj Gori i inostranstvu. Nikoleta ima značajno iskustvo u oblasti sprovođenja nacionalnih i međunarodnih istraživačkih projekata u oblasti evropskih i evroatlantskih integracija. Članica je Operativnog tijela zaduženog za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, kao i Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna prava.

©2019 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?