Monitoring suđenja u Crnoj Gori

Misija OEBS-a u Crnoj Gori je odabrala Centar za monitoring CeMI za partnersku organizaciju u realizaciji dvogodišnjeg projekta pod nazivom ’’Praćenje suđenja’’. S obzirom da je projekat pokazao izuzetne rezultate, realizacija je produžena na još dvije godine. Projekat ima za cilj osnaživanje vladavine prava u Crnoj Gori i to kroz pružanje podrške aktuelnom procesu pravosudne reforme putem unapređenja standarda pravičnog suđenja i njihovog poštovanja.
Aktivnosti projekta su usmjerene na procjenu aktuelnih sudskih praksi u dijelu koji se odnosi na primjenu domaćeg krivičnog zakonodavstva i međunarodnih standarda pravičnog suđenja, davanje preporuka za poboljšanje funkcionisanja krivično-pravnog sistema i na jačanje kapaciteta civilnog sektora da prati suđenja. Radnu grupa misije OEBS-a u Crnoj Gori koja radi na sprovođenju projekta čine istaknuti pravnici: Aleksa Ivanović i Bojana Ostojić.
U drugom dijelu projekta koji se odnosi jačanje kapaciteta Centra za monitoring kako bi po isteku projekta mogao samostalno da sprovodi monitoring suđenja, angažovani su diplomirani pravnici Milorad Marković i Vlado Dedović.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?