„LegalAidNet“ – Mreža nevladinih organizacija za besplatnu pravnu pomoć marginalizovanim grupama

„LegalAidNet“ – Mreža nevladinih organizacija za besplatnu pravnu pomoć marginalizovanim grupama oformljena je u Podgorici. Deset nevladinih organizacija potpisalo je memorandum o razumijevanju i na taj način oformila mrežu koja će biti posvećena pružanju svih oblika pravne pomoći marginalizovanim grupama: pripadnicima RAE populacije, osobama sa invaliditetom, raseljenim i izbjeglim licima, licima u stanju socijalne potrebe, samohranim majkama, ženama i djeci žrtvama nasilja, djeci bez roditeljskog staranja, tražiocima azila, žrtvama trafikinga, LGBT osobama, seksualnim radnicama i radnicima,  korisnicima droga, socijalno najugroženijim slojevima stanovništva. Nevladine organizacije koje su osnivaci ove mreže su: Centar za monitoring i istraživanje – CeMI; HELP; Bonum; Adria; Pravni centar; Sigurna ženska kuća; Udruženje mladih sa hendikepom CG; Juventas; SOS Nikšić i SOS Podgorica.

LegalAidNet Leaflet 

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?