Održana međunarodna naučna konferencija o unutarpartijskoj demokratiji

Centar za monitoring i istraživanje CeMI je održao prvu međunarodnu naučnu konferenciju “Uticaj personalnog glasa na unutarpartijsku demokratiju”, od 1 – 2. jula 2016. godine, na Univerzitetu Donja Gorica u Podgorici.

Cilj konferencije je bio da podstakne akademsku raspravu na temu unutarpartijske demokratije i usklađenosti izbornih sistema sa političkim prilikama i tendencijama u zemljama Zapadnog Balkana. Uz članove projektnog tima, konferencija je okupila međunarodne i regionalne stručnjake u oblasti političkih nauka koji su, kroz prezentacije svojih istraživanja, predstavili najvažnije preduslove funkcionisanja unutarpartijske demokratije, iz naučne i praktične perspektive.

Konferencija se sastojala od četiri panela. U prvom panelu “Personalizacija izbornih sistema” učestvovali su: Georg Lutz koji se bavio pitanjem unutarstranačkog i među-stranačkog nadmetanja u sistemima sa otvorenim listama, Michael Marsh, koji je u svom radu ispitivao sistem pojedinačno prenosivog glasa, te Goran Čular koji je analizirao ulogu institucionalnih podsticaja u procesu personalizacije glasa na izborim au Hrvatskoj od 1990. godine. Panel je moderirala Asa von Schoultz.

Tema drugog panela je bila “Komparativno ispitivanje kandidata i ispitivanje stavova birača”. U ovom dijelu konferencije, izlaganja su imali Ioannis Andreadis, koji se bavio prednostima, izazovima i primjerima najbolje prakse u sprovođenju ispitivanja kandidata putem interneta, Asa von Schoultz koja je analizirala predstavljenost žena u finskom parlamentu, Heiko Giebler koji je ispitivao izvore prepoznatljivosti kandidata za poslanike, Boban Stojanović koji je predstavio empirijske nalaze u vezi sa izbornim kampanjama u Srbiji, te Boris Vukićević koji se u svom radu fokusirao na ulogu specifičnih formi organizovanja unutar političkih partija. Panel je moderirao Georg Lutz.

Treći panel, “Unutarpartijska demokratija u novim demokratijama”, bio je posvećen prezentaciji nalaza istraživanja ove teme na nivou regiona Zapadnog Balkana. Dane Taleski je predstavio različite pristupe ispitivanju unutarpartijske demokratije i njihove rezultate u Makedoniji, Elma Huruz je učesnicima pružila uvid u normativni okvir kao osnov za postizanje unutarpartijske demokratije u Bosni i Hercegovini, Amer Osmić se bavio utvrđivanjem nivoa demokratičnosti partija u BiH, Gent Gjikolli je ponudio empirijske dokaze tendencija ka unutarpartijskoj demokratiji među kosovskim partijama, Zlatko Vujović se bavio perspektivom razvoja unutarpartijske demokratije u Crnoj Gori, dok je Vladimir Goati ispitivao ograničenja oligarhijskih tendencija u političkim partijama. Moderator ovog panela je bio Goran Čular.

Četvrti panel je održan drugog dana konferencije pod nazivom “Izmjene izbornih i partijskih regulativa”. Učesnici ovog panela su bili: Zoran Stojiljković koji je analizirao reformu izbornog zakonodavstva u lavirintu političkih moći, Dušan Spasojević koji se u svom izlaganju bavio izbornim sistemom kao determinantom partijskog sistema, Vlado Dedović koji je analizirao pravne nedostatke i prakse u procesu prekida mandata i popunjavanja upražnjenih mjesta u crnogorskom parlamentu, Jelena Đurišić koja je predstavila krivično-pravnu zaštitu izbornih prava, Sarina Bakic koje je predstavila rad na temu političkih partija kao generatora društvenog i etničkog konflikta u Bosni i Hercegovini, Damir Kapidžić koji je u svojoj raspravi predstavio reformu izbornog zakonodavstva u BiH, te Slaviša Orlović koji je zaključio ovu sesiju izlaganjem na temu uticaja izbornog sistema na unutarpartijske odnose.

U završnim napomenama, učesnici konferencije su zaključili da je unutarpartijska demokratija neizostavan preduslov demokratije i jedan od njenih osnovnih indikatora u demokratskim društvima.

Konferencija predstavlja završni događaj projekta „Balkanska komparativna studija izbora – Uticaj personalnog glasanja na unutarpartijsku demokratiju“ koji se realizuje u okviru Regionalnog istraživačkog programa za Zapadni Balkan „Regional Research Promotion Programme“ – RRPP, finansiranog od strane Švajcarske Agencije za razvoj i saradnju, a koji se sprovodi od strane Univerziteta Friburg.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?