Predstavljena prva aplikacija za prijavu korupcije u zdravstvu

IMG_9970

Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) predstavio je danas mobilnu i veb aplikaciju koja će građanima omogućiti da anonimno prijavljuju slučajeve korupcije u zdravstvenom sistemu Crne Gore.

Aplikacija je predstavljena u okviru projekta „Sistem zdravstvene zaštite i prava pacijenata u Crnoj Gori – Osvajanje povjerenja građana“, koji finansira Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, kroz Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR) i Program podrške za Crnu Goru (CBSS).

Projekt koordinator u CeMI-ju, Marko Savić, rekao je da je to prva mobilna aplikacija takve vrste u Crnoj Gori koja, kako je pojasnio, omogućava građanima anonimno prijavljivanje slučajeva korupcije, uz mogućnost slanja fotografija, audio snimaka i sličnih dokaza mogućih slučajeva kršenja njihovih prava kao pacijenata.

„Osnovni cilj prikupljanja prijava od građana je da se izmjeri ukupni nivo korupcije u zdravstvenom sistemu Crne Gore, odrede tačne ustanove, zdravstveni sektori i/ili doktori/zdravstveni radnici koji su korumpirani, ali i da se podigne svijest zdravstvenim radnicima i građanima o negativnim posljedicama činjenja koruptivnih radnji“, kazao je Savić u PR Centru.

Ova aplikacija može, kako je istakao, omogućiti menadžerima i direktorima zdravstvenih ustanova da na osnovu trvdnji, komentara i prijava građana preduzimaju odgovarajuće mjere za pokretanje postupaka ili kažnjavanja zdravstvenih radnika na koje se prijave odnose.

Savić je podsjetio da je od septembra CeMI angažovao advokaticu koja pruža besplatnu pravnu pomoć građanima kojima je ugroženo neko njihovo pravo kao pacijenta.

„Do sad je pružena primarna pravna pomoć za 21 pacijenta i sekundarna za njih devet. Glavne značajke izvještaja koje dobijamo od advokatice su da zaštitinici uglavnom ne odgovaraju u zakonskom roku od tri dana na žalbe pacijenata“, naveo je Savić.

Projekt koordinatorka u CeMI-ju, Sanja Zindović, kazala je da ovaj projekat CeMI realizuje u saradnji sa Udruženjem mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), Centrom za zaštitu potrošača (CEZAP), Centrom za istraživačko novinarstvo (CIN) i Komitetom pravnika za ljudska prava (YUCOM).

“Osnovni cilj ovog projekta je davanje doprinosa dostizanju evropskih standarda u Crnoj Goi u oblasti zaštiti prava pacijenata kroz jednak pristupu zdravstvenim uslugama i pravdi za sve građane, sa posebnim akcentom na pripadnike marginalizovanih grupa“, navela je Zindović.

Kroz projektne aktivnosti, kako je pojasnila, CeMI želi podstaći punu implementaciju zakonodavnih rješenja u oblasti zdravstvene zaštite i dati preporuke za njihovo dalje unapređenje, sa ciljem približavanja međunarodnim standardima u ovoj oblasti.

„Takođe, dio aktivnosti je usmjeren ka podizanju svijesti šire javnosti, civilnog sektora, pružalaca zdravstvenih usluga, o pravima pacijenata, sa akcentom na anti-diskriminaciju, jednak pristup zdravstvenoj zaštiti i pravdi, zaštiti ličnih podataka“, rekla je Zindović.

Izvršna direktorica UMHCG, Marina Vujačić, kazala je da je ta organizacija organizovala mini istraživanje koje se fokusiralo na to kako se poštuju prava OSI kao pacijenata u zdravstvenom sistemu.

„Kada smo pitali OSI na terenu, u Bijelom Polju i Beranama, da li osjećaju da se poštuje njihovo dostojanstvo kao prava pacijenta, odgovori su bili zabrinjavajući i jako ironični u smislu da su oni za medicinsko osoblje samo bolesnici i da vrlo rijetko osjećaju da se poštuje njihovo dostojanstvo, a posebno ne zaštita privatnosti“, navela je Vujačić.

Kada su pitali osobe oštećenog sluha na koji način medicinsko osoblje razgovara sa njima i da li se njima direktno obraća ili njihovom asistentu, Vujačić je ukazala da su neki od odgovara bili da se nikad njima direktno ne obraćaju.

Prema njenim riječima, veliki je problem što u zdravstvenom sistemu Crne Gore ne postoje procedure za prijem OSI.

„OSI često ne znaju na koji način i sa kim treba da komuniciraju, zbog nepristupačnosti informacija, i često prolaze duge procedure koje u praksi ne bi trebalo da prolaze“, istakla je Vujačić.

Aplikacija je dostupna na veb sajtu www.zdravozdravstvo.me

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?