NVO u malom procentu dostupne informacije koje dobijaju od opština

_LIC0307

Organizacijama civilnog društva su u malom procentu dostupne informacije koje dobijaju od opština, a u 70 odsto lokalnih samouprava informativni kanali ne postoje, saopšteno je na pres konferenciji Centra za monitoring i istraživanje (CeMI).

Ta nevladina organizacija (NVO) organizovala je danas pres konferenciju povodom predstavljanja projekta „Zagovaranje za otvorenu vladu“, kojeg finansira Evropska unija.

Predstavnica Evropskog pokreta Crne Gore, Ivana Bošković, pojasnila je da su osnovni principi partnerstva za otvorenu vladu saradnja, komunikacija i stvaranje partnerskih odnosa između nevladinih organizacija i državnih institucija, kao i kreiranje institucionalnih mehanizama za unaprijeđenje saradnje i poboljšanje uslova za saradnju na lokalnom nivou.

Ona je kazala da su projekat sproveli u 23 opštine, u kojima su lokalnim NVO poslali upitnik koji je sadržao pitanja o načinima na koji se informišu o radu lokalnih samouprava.

„Nalazi istraživanja su zabrinjavajući. Saradnja na lokalnom nivou nije toliko dobra. Moramo da osnažimo saradnju na lokalnom nivou, da bismo kreirali pozitivnu energiju na nacionalnom nivou, ali i da bismo imali veću veću vidljivost organizacija civilnog društva“, rekla je Bošković u PR Centru.

Prema njenim riječima, donošenje odluka je uvijek zasnovano na par velikih nevladinih organizacije koje sprovode veće projekte, dok su ove manje, kako je navela, nevidljive i nisu u mogućnosti da daju svoj doprinos.

„Dostupnost informacija organizacijama civilnog društva je na veoma niskom nivou. Informativni kanali, koji su od lokalnih samouprava razvijeni na način da bi se informisale organizacije ako postoje nisu blagovremeni, a u 70 odsto lokalnih samouprava ti kanali ne postoje“, ukazala je Bošković.

Na pitanje kako se informišu o radu lokalnih organa, organizacije su, kako je kazala, navele tri stavke – preko lokalnih radio emitera, newsletter-a Centra za razvoj NVO i osoba koje su u sekretarijatima lokalnih samouprava.

„Opština Danilovgrad i Tivat su primjeri dobre prakse, jer imaju razvijene kanale komunikacije i trude se da što više informišu građane i NVO sektor. Nismo pronašli nijednu organizaciju na sjeveru države koja je svjedočila dobroj komunikaciji sa lokalnom samoupravom“, navela je Bošković.

Ona smatra da je potrebno imenovati kontakt osobu za komunikaciju sa lokalnom samoupravom, a tamo gdje je formalno imenovana, kako smatra, treba poboljšati komunikaciju i saradnju.

„Potrebno je kreirati gdje postoji i redovno uređivati odjeljak posvećen radu organizacija civilnog društva, kao i učiniti dostupnim relevantna dokumenta, strategije i akcione planove, koje bi mogle da posluže osnaživanju saradnje lokalne samouprave sa lokalnim organizacijama civilnog društva“, istakla je Bošković.

Izvršna direktorica NVO Prima, Aida Perović Ivanović, kazala je da učešće mladih u donošenju odluka nije na zavidnom nivou.

„Postoji jedan dio mladih koji je aktivan u određenim političkim dešavanjima, kao što su predizborne kampanje, ali vrlo je vidljiv nedostatak učešća mladih u donošenju odluka koje ih se tiču“, istakla je Perović Ivanović.

Ona smatra da je u ovom projektu vrlo važan korak bio informisanje mladih o tome šta je partnerstvo za otvorenu vladu i učiniti im dostupnim adrese na kojima oni mogu tražiti informacije i podatke, koje im u narednom periodu mogu pomoći da se informišu i aktivno učestvuju u donošenju odluka.

„U tom smislu, projekat je rezultirao Priručnikom za mlade „Partnerstvo za otvorene vlade“, koji sadrži preporuke kako mladi da dolaze do informacija. Da bi Vlada bila otvorena za mlade, ona mora informacije učiniti dostupnima online“, rekla je Perović Ivanović.

Pručnik će, kako je pojasnila, biti dostupan online na sajtu Prime i CeMI-ja.

Ilija Vukčević iz Instituta za pravne studije ocijenio je da bi bilo dobro da se na nivou države i lokalnih samouprava predvidi uvođenje konsolidovanog računa budžeta.

„To znači da, pored redovnog budžeta, imamo zakonski tekst, koji bi nam ukazivao na cjelokupne prihode kad država odustane od naplate. Dakle, ne bi taj budžet sadržao prihode koji su naplaćeni, već i sve one olakšice koje je dala država prije nego što je naplatila prihode. Na taj način bismo dobili pravu sliku koliko nas košta lokalna samouprava ili država“, pojasnio je Vukčević.

Saradnica na projektima u CeMI-ju, Dubravka Popović, ukazala je da budžeti lokalnih samouprava nisu transparentni.

„U najvećem broju slučajeva informišu javnost o budžetima u formi PDF-a, što znači da nije moguće vršiti bilo kakvu analizu, koja bi bila moguća da su dostavljeni u Excel-u. Ovaj problem je očit i na lokalnom i nacionalnom nivou“, pojasnila je Popović.

CeMI je jedan od partnera u realizaciji projekta „Zagovaranje za otvorenu vladu“, koji se sprovodi u partnerstvu sa organizacijama Centar za demokratiju i ljudska prava CEDEM, Institut za demokratiju i medijaciju iz Albanije, Centar za drušvena istraživanja „Analitika“ iz Bosne i Hercegovine, Riinvest institut za istraživanje razvoja sa Kosova, Centar za istraživanja i kreiranje javnih politika iz Makedonije i Centar za evro-atlantske studije iz Srbije.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?