Potpisan Memorandum o saradnji sa Vrhovnim sudom Crne Gore

m

Nevladine organizacije Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) i Juventas potpisale su danas Memorandum o saradnji sa Vrhovnim sudom Crne Gore koji će doprinijeti da korisnici psihoaktivnih supstanci i osobe sa bitno smanjenom i ograničenom uračunljivošću dobiju punu pravnu zaštitu.

Memorandum je potpisan u okviru projekta „Jednak pristup pravdi u krivičnom pravosudnom sistemu Crne Gore“, kojeg finansira Fondacija otvorenog društva.

Izvršna direktorica CeMI-ja, Nikoleta Tomović, je kazala da su tokom izrade projekta  prepoznali da su korisnici psihoaktivni supstanci i osobe sa bitno smanjenom i ograničenom uračunljivošću najranjivija kategorija u domenu realizacije sudskih postupaka.

“Ovaj projekat će omogućiti da se pomogne tim grupama da dobiju punu pravnu zaštitu, te da u punom kapacitetu uživaju prava koja im pripadaju i da budu tretirani na način dostojan čovjeka u crnogorskom društvu”, istakla je Tomović u PR Centru.

Ona je pojasnila da je projekat “Jednak pristup pravdi za sve” fokusiran na dva segmenta.

“Prvi segment je procjena mogućih postojanja obrazaca kršenja ljudskih prava i diskriminacije osoba sa intelektualnim teškoćama, osoba koje imaju probleme sa mentalnim zdravljem, kao i osoba koje koriste droge u pravosudnom sistemu Crne Gore”, precizirala je Tomović.

Drugi segment je, kako je dodala, sprovođenje monitoringa sa ciljem provjere postojanja prakse neadekvatnog tretmana i diskriminacije osoba koje imaju probleme sa mentalnim zdravljem kao i osoba koje koriste droge u pritvoru i institucijama za izvršenje zatvorskih kazni.

“Uzimajući u obzir potencijalnu mogućnost izloženosti diskriminaciji i nasilju, projekat ima i segmenat koji je fokusiran na unapređenje poštovanja ljudskih prava lezbejki, gejeva, biseksualnih i transrodnih osoba u zatvoru”, navela je Tomović.

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, Vesna Medenica, kazala je da, kada su u pitanju osobe sa intelektualnim poteškoćama i korisnici opojnih droga, koji se javljaju u svojstvu počinilaca krivičnih djela, u crnogorskom krivičnom zakonodavstvu je obezbijeđena zaštita tih osoba obzirom na njihovo duševno i zdravstveno stanje.

„Zaštita je obezbijeđena na način što je zakonodavac propisao da sud može počiniciocu krivičnog djela izreći mjeru bezbjednosti kada postoje uslovi za njeno izricanje predviđeno Krivičnim zakonikom. U tim slučajevima, izriču se mjere obaveznog psihijatrijskog liječenja, čuvanje u zdravstvenoj ustanovi, obavezno psihijatrijsko liječenje na slobodi i obavezno liječenje narkomana“, pojasnila je Medenica.

Ona smatra da je u svijetlu poštovanja ljudskih prava i sloboda, osoba lišenih slobode neophodno posvetiti posebnu pažnju smanjivanju pretrpanosti zatvora i poboljšanju zdravstvenih uslova i usluga u njima, kroz, kako je navela, punu implementaciju osnovnih principa i zatvorskih pravila Savjeta Evrope.

„Takođe, neophodno je dalje jačati upotrebu alternativne sankcije i uložiti dodatne napore usmjerene na kvalitet i sadržajnost programa za rehabilitaciju i resocijalizaciju pritvorenika“, istakla je Medenica.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?