O projektu

Projekat ima za cilj da prati i podržava pravilnu primjenu strateških smjernica iz Strategije za reformu pravosuđa 2014-2018 godine, usmjerena na dalji razvoj zanimanja koja se odnose na pravosuđe ( advokati, notari, javni izvršitelji, posrednici i sudski vještaci). Postojeće prakse gore navedenih struka koje se odnose na pravosuđe su ocijenjene kroz pet tematskih istraživanja koje su rezultirale u javnoj debati na pet okruglih stolova na kojima su predstavljeni i prodiskutovani izvještaji o efikasnosti svih profesija. Nakon javne rasprave, HRA i CeMI je sproveo i intenzivnu kampanju zagovaranja za institucionalne i zakonodavne promjene na osnovu istraživanja. Opšti cilj projekta je da doprinese većem nivou efikasnosti pravosudnog sistema Crne Gore.

Specifični ciljevi projekta su:
• Procijeniti generalni učinak zanimanja koja se odnose na pravosuđe – advokate, notare, javne izvršitelje, posrednike i sudske vještake, a posebno u pogledu spornih pitanja u medijima u vezi sa njihovim posebnim kompetencijama;
• Iniciranje javne rasprave o ulozi profesija koje se odnose na pravosuđe – advokate, notare, javne izvršitelje, posrednike i sudske vještake u procesu reforme pravosuđa u Crnoj Gori, na osnovu tačnih informacija;
• dovesti do konkretnih preporuka za poboljšanje pravila poslovanja, pravnog okvira ili upravljanja sudova do cilja povećanja efikasnosti ukupnog učinka pravosudnog sistema kao i zagovaranje da se posveti pažnja njihovoj realizaciji kod nadležnih organa.

Realizacija aktivnosti u vezi sa projektom zahtijeva blisku saradnju sa relevantnim profesionalnim udruženjima – Advokatska komora; Notarska komora; Komora javnih izvršitelja; Udruženje medijatora; Udruženje sudskih vještaka. Takođe, saradnja sa Ministarstvom pravde u okviru projekta Monitoring reforme pravosuđa koji implementira HRA i CeMI kako bi se olakšala realizacija projektnih aktivnosti i komunikacija sa predstavnicima relevantnih udruženja. Osim toga, uspostavljena je komunikacija i saradnja sa predstavnicima ovih profesija koji su izrazili svoje nezadovoljstvo u medijima i istakli važna pitanja o kojima se do tada nije diskutovalo. Intervjui sa velikim brojem renomiranih stručnjaka, zainteresovanih za promociju cjelokupnog pravosudnog sistema, pružaju bazu za istraživanje.

Glavni rezultati projekta su:
• Ocijeniti efikasnost i praksu zanimanja koja se odnose na pravosuđe – advokata, notara, javnog izvršitelja, posrednika i vještaka. Indikatori: 5 tematskih istraživanjima; aplikacija, 100 intervjua sa advokatima, notarima, javnim izvršiteljima, posrednicima i sudskim vještacima; 5 istraživačkih radova o postojećim praksama koje su razvijene i predstavljene prije same rasprave; najmanje 50 razvijenih zaključaka; najmanje 50 predloženih preporuka.
• Javna rasprava o ulozi profesija koje se odnose na pravosuđe – advokata, notara, javnog izvršitelja, posrednika i sudskih vještaka u procesu reforme pravosuđa u Crnoj Gori koja je pokrenuta; Indikatori: organizovanih 5 okruglih stolova; minimalno 100 predstavnika profesija koje se odnose na pravosuđe je učestvovalo; najmanje 50 predstavnika državnih institucija, pravosuđa i međunarodnih organizacija su učestvovali; najmanje 15 tema koje su obrađene sa stručne rasprave; zastupljenost u medijima osigurana, tačno izvještavanje olakšan adekvatnim materijalima.
• Zastupanje kampanje za dalje institucionalne i zakonodavne promjene (izmjene i dopune reformskih planova) na osnovu zaključaka istraživanja i preporuka. Indikatori: 10 ključnih institucija uključene kroz kampanju javnog zagovaranja; najmanje 20 predloga za zakonodavne promjene predložene Skupštini i / ili Vladi.
• Ispitivanjem javnog mnjenja mjeriti percepciju javnosti o ulozi, efikasnosti i praksi zanimanja koja se odnose na pravosuđe – advokata, notara, javnog izvršitelja, posrednika i vještaka. Indikatori: jedno ispitivanje javnog mnijenja; oko 1000 stanovnika Crne Gore učestvovalo; Rezultati istraživanja javnog mnjenja predstavljeni na konferenciji za novinare i / ili okruglim stolovima; Najmanje 5 info grafika pripremljenih u skladu sa rezultatima istraživanja javnog mnjenja.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?