Produžen konkurs za mini grantove iz oblasti zaštite prava potrošača

                                         

         Centar za monitoring i istraživanje CeMI  

u partnerstvu sa  Centrom za zaštitu potrošača CEZAP,  Crnogorskom LGBTQ asocijacijom Queer Montenegro i Mrežom za afirmaciju evropskih integracionih procesa MAEIP 

u okviru projekta “Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva i sistema zaštite potrošača u Crnoj Gori – ZAŠTITI.ME” , koji je finansiran od strane Evropske unije, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, kroz program pretpristupne podrške (IPA), raspisuju


KONKURS

za dodjelu malih grantova nevladinim organizacijama
za podršku organizacijama civilnog društva i jačanje njihovih kapaciteta u zajednici u cilju podizanja svijesti i unapređenja pružanja usluga građanima u području zaštite potrošača

Prijedloge projekata koji će se odnositi posebno na sjevernu i južnu regiju Crne Gore vrijednosti od 5.000,00 eura do 15.000,00 eura možete dostaviti najkasnije 25. 05. 2017. do 23:59. Ukupan budžet za raspodjelu sredstava iznosi 30.000,00 eura. Projekti će biti sprovedeni u cilju povećanja ukupne zaštite prava potrošača u Crnoj Gori, posredstvom jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva za zastupanje, pružanje usluga, podizanje svijesti i/ili posredstvom davanja druge vrste podrške za potrošače, sa posebnim naglaskom na ugrožene grupe.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju NVO organizacije registrovane u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama koje ispunjavaju sljedeće kriterijume:

  • da su registrovane kao udruženja građana najmanje godinu dana prije isteka roka za dostavljanje prijedloga projekata na ovom konkursu;
  • da imaju sjedište u Crnoj Gori;
  • da su direktno odgovorne za pripremu i upravljanje projektom, sa partnerima (ukoliko su predviđeni projektom), a ne da nastupaju kao posrednici;
  • da imaju godišnji promet manji od 30.000 EUR (u slučaju da je u pitanju dio programa za izgradnju kapaciteta).

Pojedinci, političke stranke, međunarodne i strane organizacije, vladine institucije, vjerske zajednice nemaju pravo učešća na ovom konkursu. Takođe, korisnici, koji su potpisali ugovore u okviru IPA 2014 konkursa za podnošenje prijedloga projekata nijesu prihvatljivi podnosioci zahtjeva za ovaj konkurs. Potencijalnim podnosiocima zahtjeva nije dozvoljeno učešće na konkursu za dostavljanje prijedloga ili mogućnost da dobiju bespovratna sredstva, ako spadaju u jednu od kategorija navedenih u dijelu 2.3.3 Praktičnog vodiča za EU fondove.

Za prijavu na konkurs je potrebno popuniti: Prijavni formularPrijedlog budžeta i Matrica logičkog okvira. Prije popunjavanja ovih formulara pročitati Vodič Sve informacije i formulari za prijavu nalaze se na sajtovima NVO CeMI i partnera (CEZAP i Queer Montenegro): www.cemi.org.me, www.cezap.org, www.queermontenegro.org.

 

Projekat Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva i sistema zaštite potrošača u Crnoj Gori – ZAŠTITI.ME”

Broj ugovora 2015/370-986

 

CORRIGENDUM

KONKURSA

za dodjelu malih grantova nevladinim organizacijama
za podršku organizacijama civilnog društva i jačanje njihovih kapaciteta u zajednici u cilju podizanja svijesti i unapređenja pružanja usluga građanima u području zaštite potrošača

U okviru konkursa za dodjelu malih grantova nevladinim organizacijama
za podršku organizacijama civilnog društva i jačanje njihovih kapaciteta u zajednici u cilju podizanja svijesti i unapređenja pružanja usluga građanima u području zaštite potrošača, koji je raspisao Centar za monitoring i istraživanje CeMI,  u partnerstvu sa Centrom za zaštitu potrošača CEZAP, Crnogorskom LGBTQ asocijacijom Queer Montenegro i Mrežom za afirmaciju evropskih integracionih procesa MAEIP, tekst se mijenja na sljedeći način:

Umjesto:

  • Prijedloge projekata koji će se odnositi posebno na sjevernu i južnu regiju Crne Gore vrijednosti od 5.000,00 eura do 15.000,00 eura možete dostaviti najkasnije 20. 05. 2017. do 23:59.

Stoji:

  • Prijedloge projekata koji će se odnositi posebno na sjevernu i južnu regiju Crne Gore vrijednosti od 5.000,00 eura do 15.000,00 eura možete dostaviti najkasnije 25. 05. 2017. do 23:59.

 

 

U okviru sekcije 5.11. Rok za podnošenje prijedloga projekataVodiča za podnosioce prijedloge projekta, tekst se mijenja na sljedeći način:

 

Umjesto:

  • Rok za predaju prijedloga projekata je 20. maj 2017. godine do 23:59. Prijave predate nakon isteka roka neće biti uzete u razmatranje. Za potvrdu vremena predaje prijedloga projekata koristiće se vrijeme prijema emaila i vrijeme slanja poštom, na osnovu pečata iskazanog na koverti.

Stoji:

  • Rok za predaju prijedloga projekata je 25. maj 2017. godine do 23:59. Prijave predate nakon isteka roka neće biti uzete u razmatranje. Za potvrdu vremena predaje prijedloga projekata koristiće se vrijeme prijema emaila i vrijeme slanja poštom, na osnovu pečata iskazanog na koverti.

U okviru sekcije 7. Raspored aktivnosti tokom i nakon trajanja konkursa, tekst se mijenja na lsjedeći način:

Umjesto:

Datum* Termin
Krajnji rok za postavljanje pitanja

u vezi sa konkursom

15. maj 2017. 23.59
Krajnji rok za podnošenje

prijedloga projekata

20. maj 2017 23.59
Obavještavanje organizacija koje

su prošle administrativnu

provjeru

25. maj 2017.
Objavljivanje spiska projekata

koji su odabrani za finansiranje

30. maj 2017.
Potpisivanje ugovora 1. jun 2017.

 

Ştoji:

Datum* Termin
Krajnji rok za postavljanje pitanja

u vezi sa konkursom

20. maj 2017. 23.59
Krajnji rok za podnošenje

prijedloga projekata

25. maj 2017 23.59
Obavještavanje organizacija koje

su prošle administrativnu

provjeru

27. maj 2017.
Objavljivanje spiska projekata

koji su odabrani za finansiranje

30. maj 2017.
Potpisivanje ugovora 1. jun 2017.

U okviru Prijavnog formulara, tekst se mijenja na sljedeći način:

Umjesto:

  • Rok za podnošenje prijava: 20. maj 2017. Prijave MORAJU biti poslate na email mikroprojekti@cemi.org.me do 20. maja 2017. a štampane verzije na adresu: NVO Centar za monitoring i istraživanje, Bulevar Josipa Broza Tita 23/a, 81 000 Podgorica, u skladu sa instrukcijama iz Vodiča.

Stoji:

  • Rok za podnošenje prijava: 25. maj 2017. Prijave MORAJU biti poslate na email mikroprojekti@cemi.org.me do 25. maja 2017. a štampane verzije na adresu: NVO Centar za monitoring i istraživanje, Bulevar Josipa Broza Tita 23/a, 81 000 Podgorica, u skladu sa instrukcijama iz Vodiča.

Uz korigendum se prilažu sljedeći dokumenti:

REZULTATI KONKURSA

U prilogu možete pronaći:

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?