CeMI uspješno završio realizaciju projekta “Sistem zdravstvene zaštite i prava pacijenta u Crnoj Gori – Osvajanje povjerenja građana”

CeMI, je od januara 2016. godine, u saradnji sa Udruženjem mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), Centrom za zaštitu potrošača (CEZAP), Centrom za istraživačko novinarstvo (CIN) i Komitetom pravnika za ljudska prava (YUCOM) realizovao projekat “Sistem zdravstvene zaštite i prava pacijenta u Crnoj Gori – Osvajanje povjerenja građana”.

Realizacija projekta započeta je analizom nacionalnog zakonodavnog okvira, i komparativnom analizom i primjerima dobre prakse iz zakonodavstva Hrvatske i Srbije.

Osnov za realizaciju projektnih aktivnosti predstavljala je saradnja sa zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori, kroz potpisivanje memoranduma o saradnji sa Ministarstvom zdravlja, Fondom za zdravstveno osguranje i Upravom za javne nabavke, dok je ranije uspostavljena saradnja nastavljena sa Institutom za javno zdravlje i Agencijom za ljekove i medicinska sredstva.

Za vrijeme trajanja projekta, CeMI je realizovao niz aktivnosti:

  • razvijena je prva mobilna i web apliakcija za anonimne prijave građana za kršenje njihovih prava kao pacijenata (preko 300 građana Crne Gore koristi aplikaciju na svojim mobilnim uređajima)
  • angažovao advokate koji su pružali besplatnu primarnu i sekundarnu pravnu pomoć pacijentima (67 pacijenata je koristilo ovaj servis, a 46 slučajeva je riješeno)
  • realizovano je 13 treninga (obučeno 240 zdravstvenih radnika)
  • organizovan je dvodnevni trening za zaštitinike prava pacijenta (u saradnji sa Centrom za zaštitu potrošača – CEZAP)
  • održan je trening za članice Mreže organizacija za pružanje besplatne pravne pomoći (u saradnji sa Komitetom pravnika za ljudska prava – YUCOM)
  • istraživački tim CeMI, sproveo je 8 fokus grupa sa pacijentima kojima je obuhvaćeno 80 pacijenata iz čitave Crne Gore.
  • sprovedeno je 20 dubinskih intervjua sa zdravstvenim radnicima
  • istraživanje javnog mnjenja u cilju ispitivanja stavova građana o kvalitetu zdravstvene zaštite i korupciji u sistemu zdravstva (urađeno je na uzorku od 1006 punoljetnih građana)

Rezultati istraživanja javnog mnjenja predstavljeni su na pres konferenciji. Na osnovu ovih rezultata napravljen je poseban upitnik na osnovu kojeg je sprovedeno 20 dubinskih intervjua sa donosiocima odluka, predstavnicima drugih NVO i medija koji analiziraju zdravstveni sistem Crne Gore.

Tokom trajanja projekta CeMI je pružao podršku novinarima u njihovom istraživanju navodnih slučajeva korupcije u sistemu zdravstvene zaštite, što je rezultiralo objavljivanjem 10 istraživačkih tekstova o stanju u zdravstvu Crne Gore i potencijalnim slučajevima korupcije, koji su objavljeni na najčitanijim portalima „Vijesti“ i portalu Centra za istraživačko novinarstvo – CIN, dok je većina njih bila na naslovnoj strani štampanog izdanja ND „Vijesti“.

Sve nalaze CeMI je uokvirio u sveobuhvatnu studiju koja je sublimirala rezultate svih sprovedenih analiza. Doprinos CeMI-ja ovom projektu je i dio studije u kojem je dubinski istraživan sistem javnih nabavki u zdravstvu.

Pored dijela studije, čitav policy brief posvećen je zdravstvenoj zaštiti pripadnika marginalizovanih grupa, sa akcentom na osobe sa invaliditetom.

U okviru oba dokumenta formulisan je veliki broj preporuka koje ističu nužnost promjene zakonodavnog okvira, donošenja podzakonskih akata, preporuka dobijenih na osnovu analiziranih primjera dobre prakse u EU i regionu, javnih nabavki.

Preporuke koje je formulisao CeMI prezentovane su na sastanku Zajedničkog konsultativnog odbora Evropske unije i Crne Gore i našle su mjesto u Deklaraciji Zajedničkog konsultativnog odbora koji će biti upućen Vladi Crne Gore.

Tokom čitavog trajanja projekta sprovođena je aktivna kampanja u medijima i na društvenim mrežama, u cilju informisanja građanja o njihovim pravima, načinu rada aplikacije, i prezentovanju svih ostalih aktivnosti.

CeMI će nastaviti i u budućem periodu da aktivno učestvuje u poboljšanju zdravstvenog sistema Crne Gore i da podstiče zdrave i konkretne promjene.

 

Projekat “Sistem zdravstvene zaštite i prava pacijenta u Crnoj Gori – Osvajanje povjerenja građana” je finansiran od strane Evropske unije posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a kroz Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR) i Program podrške za Crnu Goru (CBSS).

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?