ISPRAVKA KONKURSA za dodjelu malih grantova nevladinim organizacijama u Crnoj Gori

ISPRAVKA

KONKURSA

za dodjelu malih grantova nevladinim organizacijama u Crnoj Gori

Aplikacioni paket za dostavljanje prijedloga projekata za dodjelu malih grantova nevladinim organizacijama u Crnoj Gori, u okviru projekta „Reforma pravosuđa: Unaprjeđivanje kapaciteta organizacija civilnog društva u doprinosu očuvanju integriteta pravosuđa“ je izmijenjen na sljedeći način:

U Vodiču za podnosioce prijedloga projekata, tačka 5.11. (Kako pripremiti i gdje slati prijedloge projekata i neophodnu dokumentaciju?)

NAVEDENO JE DA:

Od podnosilaca se traži da dostave ispunjen prijavni paket, kojeg čine: 1. prijavni formular, 2. prijedlog budžeta, 3. matrica logičkog okvira, u tri štampana primjerka, ovjerena pečatom organizacije i potpisom lica ovlašćenog za zastupanje (jedan original, dvije kopije) i da pošalju elektronsku verziju (na mejl mikroprojekti@cemi.org.me ), koja po svom sadržaju mora biti identična štampanom primjerku prijavnog paketa,

SE MIJENJA U:

Od podnosilaca se traži da dostave ispunjen prijavni paket, kojeg čine: 1. prijavni formular, 2. prijedlog budžeta, 3. matrica logičkog okvira, u tri štampana primjerka, ovjerena pečatom organizacije i potpisom lica ovlašćenog za zastupanje (jedan original, dvije kopije) i da pošalju elektronsku verziju (na mejl info@cemi.org.me), koja po svom sadržaju mora biti identična štampanom primjerku prijavnog paketa.

U okviru iste tačke,

NAVEDENO JE DA:

Prijavni paket u elektronskoj formi poslati na sledeću adresu: mikroprojekti@cemi.org.me

SE MIJENJA U:

Prijavni paket u elektronskoj formi poslati na sledeću adresu: info@cemi.org.me

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?