Unaprijediti objavljivanje informacija o žalbama i sankcijama protiv sudija

Sudskom savjetu potrebno je jačanje kapaciteta kako bi bio u mogućnosti da u potpunosti implementira sistem disciplinskih postupaka, a neophodno je i unaprijediti objavljivanje informacija o pristiglim žalbama, postupcima i primjenjenim sankcijama protiv sudija.

To je saopšteno na okruglom stolu „Integritet i transparentnost pravosudnog sistema u Crnoj Gori“, koji je Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) organizovao u okviru ECAC projekta „Podrška donosiocima odluka u implementaciji  antikorupcijskih standarda“.

Projektni asistent Centra za monitoring i istraživanja (CeMI), Miljana Rakočević, kazala je da je preporuka u okviru drafta akcionog plana rezultat višemjesečnih i kontinuiranih saradnji i razgovora i savjetodavnih mišljenja sa jedne strane – donosioca odluka u Crnoj Gori kao što su Sudski savjet, Vrhovni sud, Osnovni sud, Tužilaštvo, Agencija za sprečavanje korupcije, i sa druge strane – međunarodne organizacije i partnera na projektu.

Ona je kazala da set organizacionih zakona koji su usvojeni 2015. godine predstavljaju, kako je navela, dobru podlogu za obezbjeđenje kako nezavinosti, tako i nepristrasnosti pravosuđa.

„Primjena novih zakonskih rješenja u vezi sa postupkom izbora sudija i državnih tužilaca, kao i plan za slobodne sudske i tužilačke položaje napredovanja i ocjenjivanja koji je počeo januara 2016.godine itekako je usklađen sa evropskim standardima. Međutim, primjena novih zakonskih rješenja ukazala je na određene nedostatke“, ukazala je Rakočević.

Ona je rekla da ovaj draft navodi da i dalje postoji prostor za dalje poboljšanje kada se govori o veoma ograničenoj prakasi implementacije diciplinske odgovornosti, kao i Etičkog kodeksa sudija.

„Ova praksa ostavlja prostor za dalje poboljšanje, možda čak i kroz preporuke Savjeta i mišljenje Sudskog savjeta, a koje se direktno tiču Etičkog kodeksa i povrede istog i u krajnjem mijenjanja Etičkog kodeksa u skladu sa istaknutim stavovima ovih tijela“, navela je Rakočević.

Ona je kazala da je indikativno što je Izvještaj Evropske komisije za Crnu Goru za 2019. godinu istakao isti problem i što, kako je navela, izvještaj iz prethodne godine, kao i ove, „zagovara mišljenje da je Sudskom savjetu potrebno jačanje kapaciteta kako bi bili u mogućnosti da u potpunosti implementiraju sistem disciplinskih postupaka“.

„Međutim, rezultat ovih reformi, uključujući balansiranje rezultata postignutih u toku implementiranja i poštovanja Etičkog kodeksa, kao i disciplinskih postupaka je i dalje jako ograničen“, istakla je Rakočević.

Ona je kazala da je GRECO preporuka koja se tiče ovog akcionog plana da je potrebno dalje razviti disciplinski okvir sudije u cilju jačanje njegove objektivnosti, proporcionalnosti i efikasnosti i objavljivati informacije o pristiglim žalbama, disciplinskim mjerama i sankcijama primjenjenim protiv sudija, uključujući moguće širenje relevatne sudske prakse, poštujući pri tome anonimnost dotičnih osoba.

„Glavni fokus drafta akcionog plana je drugi dio preporuke GRECO-a što znači dalje unapređenje objavljivanja informacija o pristiglim žalbama, postupcima i primjenjenim sankcijama, podizanju svijesti o važnosti nezavisnosti transparetnosti kroz razgovore sa važnim zainteresovanim stranama i u vezi sa tim pitanjima putem medija, edukacijom o disciplinskim postupcima i onome šta to uključuje“, navela je Rakočević

Ona je kazala da krajnji cilj drafta akcionog plana predstavlja poboljšanje demokratije, vladavine zakona, kao i transparentnosti rada državnih institucija.

„Specifični ciljevi su zagovaranje i dalji razvoj saradnje NVO sektora i sudskog savjeta i unapređenje izvještaja sudskog savjeta i drugih instuticija a koje su direktno povezane sa disciplinskim postupcima“, rekla je Rakočević

Ona je kazala da su akcionim planom predviđeni konsultativni razgovori kako sa predstavnicima sudstva, tako i sa relevantnim međunarodnim instuticijama.

Rakočević je rekla da Kodeks ponašanja sudija predstavlja etička načela, uspostavljanje pravila kojih se sudije svakako moraju pridržavati.

„Stav CeMI-ja je da je popularizacija ovog instituta novim modelom prijavljivanja disciplinskih prekršaja poput anonimnosti prilikom prijavljivanja ovih kršenja može iskorijeniti eventualni strah od posljedica preduzimanja radnji protiv onih koji ne poštuju etičke principe i zakon“, navela je Rakočević.

Cilj akcionog plana je, kako je dodala, vođenje ciljanog zagovaranja novog modela sa ciljem edukacije medija i javnosti i dalje usvajanje pomenutog modela zagovaranja novog sistema izvještavanja.

Predsjednik Upravnog odbora (UO) Centra za monitoring i istraživanja (CeMI), Zlatko Vujović, podsjetio je da ta organizacija ima intenzivnu i kontinuiranu saradnju sa predstavnicima pravosudnih institucija u Crnoj Gori.

„Imamo niz projekata i aktivnosti povodom kojh se često srijećemo i razgovaramo o različitim pitanjima“, rekao je Vujović.

Viša saradnica za oblast vladavine prava u CEELI Institutu, Carolyn Elliott-Magwood,  kazala je da je cilj projekta da se ispitaju preporuke koje se odnose na borbu protiv korupcije, kao i šta bi mogle biti akcije vezane za akcioni plan.

„Korupcija je jedno od centralnih pitanja koje se tiče razvoja demokratije i svi smo svjesni toga. Sudstvo ima jedinstvenu ulogu vezano za primjenu vladavine prava i sve to može da se uradi samo kada je pošteno i kad je fer. Pravosuđe mora da ima određeno povjerenje javnosti, treba da bude transparentno, i treba se uradi sve ono što je predviđeno projektom“, istakla je Elliott-Magwood.

Ona smatar da je određeni napredak postignut, a koji se odnosi na određene preporuke u oblasti integriteta pravosuđa.

Projektni koordinator Centra za monitoring i istraživanja (CeMI), Ivan Vukčević, ukazao je da Venecijanska komisija i GRECO insistiraju na transparentnosti pravosuđa.

„Jedan od osnovnih uslova, odnosno zahtjeva koje treba ispuniti po mišljenju GRECO-a je da se disciplinske odluke objavljuju na sajtu Sudskog savjeta. Sa druge strane, izvještaj EK za Crnu Goru ističe sličan problem i navodi da je Sudskom savjetu neophodno jačanje kapaciteta kako bi bili u mogućnosti u potpunosti da implementiraju ono što jeste sistem disciplinskih postupaka“, rekao je Vukčević.

Govoreći o normaltivnom okviru, Vukčević je podsjetio da su 2013. godine doneseni amandmani kojima se, kako je kazao, krenulo u susret evropskim integracijama „i na ovaj način se htio napraviti korak i u oblasti onoga što je odgovornost sudija“.

On je ukazao i da postoji Etički kodeks sudija, kao i Komisija za praćenje njegove primjene.

Projekat „Podrška donosiocima odluka u implementaciji antikorupcijskih standarda“, CeMI sprovodi u saradnji sa Međunarodnom fondacijom za izborne sisteme (IFES), Centralnom i Istočnoevropskom pravnom inicijativom (CEELI), Bugarskim institutom za pravne inicijative (BILI) i Forumom eksperata iz Rumunije.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?