Unaprijediti sistem kontrole finansiranja političkih partija i izbornih kampanja

Politički uticaj  i selektivan pristup u radu Agencije za spječavanje korupcije (ASK) onemogućavaju efikasan sistem kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja.

To je saopšteno na okruglom stolu „Integritet i transparentnost finansiranja političkih partija“ koji je organizovao Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), u saradnji sa Međunarodnom fondacijom za izborne sisteme (IFES), Centralnom i Istočnoevropskom pravnom inicijativom (CEELI), Bugarskim institutom za pravne inicijative (BILI) i Forumom eksperata iz Rumunije, u okviru ECAC projekta pod nazivom „Podrška donosiocima odluka u implementaciji antikorupcijskih standarda“.

Predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring i istraživanja (CeMI), Zlatko Vujović, naveo je da su unaprjeđenje kontrole i transparentnosti finansiranja političkih partija i izbornih kampanja jedan od ključnih prioriteta za obezbjeđivanje uslova za fer i slobodne izbore.

„Brojni problemi u oblasti finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja nisu novina već se sa ovim problemom borimo više od 20 godina. Svjedočili smo najrazličitijim zloupotrebama, od zloupotrebe državnih resursa do raznih drugih oblika stvaranja privilegovanih pozicija za određene političke partije. Sa druge strane sistem kontrole ne funkcioniše i potrebno ga je značajno unaprijediti i ojačati. Ne može institucija poput ASK, koja je pod direktnim političkim uticajem i čiji kadrovi dolaze iz reda vladajuće koalicije ili uz njihovo odobrenje, neselektivno i efikasno vršiti kontrolu finansiranja političkih subjekata. Unaprijeđenje zakonodavnog okviram, uz depolitizacija ključnih institucija je preduslov da sistem profunkcioniše. CeMI je dao niz preporuka za unaprijeđenje riješenja sadržanih u  Zakonu o finansiranju političkih partija i nastavićemo to i dalje to da radimo. Na donosiocima odluka i predstavnicima poltičkih struktura je da li će imati sluha za to“, rekao je Vujović.

On je pojasnio da se predstavljeni Akcioni planovi tiču GRECO (Grupa država za borbu protiv korupcije) preporuka.

„Izabrali smo preporuke GRECO jer nam je cilj da, kroz ovaj prisup, idemo ka onome što su preporuke međunarodnih organizacija, naveo je Vujović.

Viši direktor za istraživanje, učenje i strategiju u Međunarodnoj fondaciji za izborne sisteme (IFES), Chad Vickery, rekao je da su u CEMI-ju prepoznali značajnog partnera za unaprijeđenje borbe protiv svih oblika korupcije i da će svoj doprinos dati kroz prenošenje najboljih međunarodnih iskustava.

Načelnik odsjeka za kontrolu finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja u Agenciji za sprječavanje korupcije (ASK), Dušan Drakić, kazao je da on ne prepoznaje politički uticaj na njihov rad već da oni neselektivno pristupaju svom poslu. Napomenuo je i da je ta institucija u prethodne tri godine objavila više od 58 hiljada dokumenata.

„Mi smo te podatke prethodno analizirali, kontrolisali u skladu sa zakonom, međutim smatram da zakon nije u pravom smjeru artikulisao kako treba da bude obezbijeđena transparentnost upotrebe javnih resursa u izbornom procesu“, rekao je Drakić.

On je kazao da ne postoji obaveza dostavljanja tačnih i potpunih izvještaja za političke subjekte, što je, kako je ocijenio, jedan od velikih problema u zakonodavnom okviru.

Napomenuo je da zakon mora biti u unaprijeđen u značajnom dijelu i da su oni već predložili desetine amandmana u tom pravcu. Drakić je kazao da je uspostavljen sistem koji omogućava efikasno sprovođenje zakona, ali da postoji prostor za napredak.

Istraživačica javnih politika u Centru za monitoring i istraživanja (CeMI), Nina Kecojević, pojasnila je da Akcioni plan predstavlja proizvod kontinuirane saradnje i konsultacija sa domaćim donosiocima odluka, kao i sa međunarodnim partnerima.

„Zajednički stav političkih partija i organizacija civilnog sektora jeste da postojanje političkog uticaja i selektivan pristup spriječava ASK da pravilno sprovodi monitoring političkog finansiranja, što umanjuje i mogućnost da obavlja svoju zakonsku funkciju“, saopštila je Kecojević.

Ona je navela da se Akcioni planovi primarno fokusiraju na jačanje kapaciteta nevladinog sektora za nadgledanje i zagovaranje daljih reformi u okviru EU integracija, kao i na davanje preporuka za zakonske i institucionalne izmjene.

„Pored toga, kao sastavni i neizostavan dio ovih procesa, ovi Akcioni planovi će podrazumijevati i niz aktivnosti usmjerenih na podizanje svijesti o važnosti finansiranja u oblikovanju crnogorske politike. Prva GRECO-ova preporuka koju smo obradili tiče se uvođenja jasnih pravila i smjernica u vezi sa korišćenjem državnih resursa za aktivnosti stranke i izborne kampanje“, kazala je Kecojević.

„Uprkos brojnim ograničenjima koja su sadržana u zakonu, svjedoci smo da, naročito u izbornom periodu, postoje različite zloupotrebe koje dovode do ukorijenjivanja nedemokratskih praksi poput kupovine glasova i podmićivanje glasača. Vjerujemo da bi bolja saradnja NVO sektora sa nadležnim institucijama bila plodonosna u osiguravanju transparentnijeg i proaktivijeg objavljivanja podataka, a da bi monitoring mogao doprinijeti utvrđivanju pravila“, kazala je Kecojević.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?