Prijava ASK-u u vezi nepodnošenja i provjere izvještaja o prihodima i imovini javnih izvršitelja

AGENCIJA ZA SPRJEČAVANJE KORUPCIJE (ASK)

Sreten Radonjić, direktor

Podgorica, 23. 12. 2019. godine

Predmet: Prijava ugrožavanja javnog interesa, a u vezi nepodnošenja i provjere izvještaja o prihodima i imovini javnih izvršitelja

 

Poštovani gospodine Radonjić,

 

U skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o javnim izvršiteljima (“Sl. list CG”, br. 61/2011, 22/2017 i 17/2019), članom 31a, propisana je obaveza javnim izvršiteljima da podnesu izvještaj o imovini i prihodima, od vršenja javne funkcije, kao i imovini i prihodima bračnih i vanbračnih supružnika i djece koja žive u zajedničkom domaćinstvu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sprječavanje korupcije. Dodatno, propisano je da provjera podataka iz izvještaja iz stava 1 ovog člana koja se vrši u skladu sa zakonom kojim se uređuje sprječavanje korupcije.

 

Takođe, članom 23 Zakona o sprječavanju korupcije propisano je da ovu obavezu javni funkcioner mora ispuniti u roku od 30 dana od dana stupanje na funkciju, odnosno u konkretnom slučaju, u istom roku od dana stupanja na snagu izmjena i dopuna Zakona o javnim izvršiteljima, kojim se propisuje ova obaveza, dok je članom 24 jasno propisano koji podaci se prijavljuju.

 

U Crnoj Gori, ovom zakonskom obavezom obuhvaćen je 31 javni izvršitelj. Uvidom u javno dostupnu dokumentaciju,  obajavljenu na sajtu Agencije za sprječavanje korupcije, utvrđene su slijedeće nepravilnosti:

 

  • Od 31 javnih izvršitelja koja su obuhvaćeni obavezom podnošenja izvještaja o imovini i prihodima ASK-u, 3 javna izvršitelja nijesu podnijela izvještaj o imovini i prihodima Agenciji i to: Aleksandar Bošković, Vladimir Vujotić i Armin Camić.

 

  • Od 28 javnih izvršitelja koji su podnijeli izvještaje o imovini i prihodima, njih 9 nije prijavilo prihode od vršenja javne funkcije. To su: Ivana Jelušić, Ana Nikić, Veselin Sćepanović, Mato Jovićević, Jasminka Bajović, Darko Rajković, Maja Ajković, Biljana Nikčević i Radovan Koprivica. U izvještajima navedenih javnih izvršitelja nema podataka o prihodima koje javni izvršitelji imaju po osnovu obavljanja javno-izvršiteljske djelatnosti;

 

  • Većina prvih izvještaja koje su podnijeli javni izvršitelji nije sadržala informacije o prihodima po osnovu obavljanja javno-izvršiteljske djelatnosti, te je većina javnih izvršitelja u naknadnim izvještajima u slučaju promjena iz izvještaja koje se odnose na uvećanje imovine preko 5.000 e, prijavili prihode po osnovu obavljanja javno-izvršiteljske djelatnosti;

 

  • Članovi organa Komore javnih izvršitelja, uz izuzetak predsjednika Komore, nijesu uredno prijavili prihode koje ostvaruju po osnovu naknada za rad u organima Komore, iako je ova obaveza propisana Zakonom o sprječavanju korupcije.

Radi lakše preglednosti, u nastavku dostavljamo sistematizovanu tabelu, sa pojedinačnim nalazima i izvodima iz podnešenih izvještaja ASK-u:

Postupak provjere podataka iz izvještaja sprovodi Agencija za spriječavanje korupcije (ASK) i u skladu sa članom 30. Zakona o spriječavanju korupcije Agencija vrši provjeru podataka iz Izvještaja upoređivanjem tih podataka sa prikupljenim podacima o imovini i prihodima javnog funkcionera od organa vlasti i pravnih lica koji raspolažu tim podacima. Jasno je da u ovom konkretnom slučaju Agencija nije izvršila svoju zakonsku obavezu, odnosno da nije izvršila provjeru da li su javni izvršitelji podnijeli izvještaje o prihodima i imovini u zakonom propisanom roku, kao ni sadržinu tih izvještaja.

Imajući u vidu navedeno, a shodno nadležnostima ASK-a, od vas tražimo da utvrdite da li su javni izvršitelji povrijedili odredbe Zakona o sprječavanju korupcije, koji se odnose na izvještaje o prihodima i imovini javnih funkcionera, kao i da sprovedete detaljnu kontrolu podnijetih izvještaja o imovini i prihodima javnih izvršitelja, sa ciljem da se otklone nepravilnosti ili dopune nepotpune informacije koje se u istima trenutno nalaze. Dodatno, očekujemo da u zakonom propisanoj proceduri pokrenete postupke protiv javnih izvršitelja Aleksandara Boškovića, Vladimira Vujotića i Armina Camića koji nijesu podnijeli izvještaje o prihodima i imovini u zakonom propisanim rokovima, javnih izvršitelja Ivane Jelušić, Ane Nikić, Veselina Sćepanović, Mata Jovićević, Jasminke Bajović, Darka Rajkovića, Maje Ajković, Biljane Nikčević i Radovana Koprivice, koji nijesu prijavili prihode od vršenja javne funkcije, kao i da izvršite provjeru podataka iz podnešenih izvještaja, upoređivanjem tih podataka sa prikupljenim podacima o imovini i prihodima javnog funkcionera od organa vlasti i pravnih lica koji raspolažu tim podacima.

U nadi da ćete ovom slučaju pristupiti efikasno i blagovremeno nas obavijestiti o preduzetim aktivnostima,

S poštovanjem,

Ana Nenezić

Izvršna direktorka

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?