Biografije – Zlatko Vujović

Zlatko Vujovic

dr Zlatko Vujovic

Zlatko Vujović je trenutno predsjednik Upravnog odbora u CeMI-ju i Generalni sekretar Evropske mreže organizacija za nadgledanje izbora (ENEMO/www.enemo.eu). Od 2017. član je Upravnog odbora Globalne mreže za nadgledanje izbora (GNDEM/www.gndem.org). Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Podgorici a magistrirao na fakultetu Političkih nauka Univerziteta Crne Gore. Doktorske studije je završio na fakultetu Političkih nauka u Zagrebu, smjer Komparativna politika. Bio je šef međunarodne posmatračke misije pet puta (Na Kosovu 2010. i 2013. U Jeremniji 2018. I Ukrajini 2015. I 2019.) kao i dugoročni i kratkoročni posmatrač u različitim međunarodnim posmatračkim misijiama koje je sprovodio ENEMO ili OEBS – ODIHR. Bio je asistent na fakultetu Političkih nauka u od 2006-2016. Predvodio je više od deset domaćih posmatračkih misija u Crnoj Gori. Pisao je članke za različite međunarodne naučne časopise a bio je i koautor knjige koju su objavili međunarodni izdavači kao Palgrave, Routledge. Njegovi istraživački interesi uključuju personalizaciju izbornih sistema, prezidencijalizaciju političkih partija, demokratska tranziciju i konsolidacija kao i unutarpartijsku demokratiju.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?