CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

21. Jan. 2016. u novosti

Istraživanje o percepciji rasprosranjenosti korupcije, percepcije kvaliteta zdravtsvene zaštite i percepciji informisanosti o osnovnim pravima pacijenata, te učestalosti nekih oblika kršenja prava pacijenata u javnom zdravstvenom sektoru Crne Gore, je sprovedeno među punoljetnim državljanima Crne Gore u periodu od 15. decembra 2015 do 15. januara 2016. na uzorku od 1090 ispitanika.

Prikupljanje podataka obavljeno je putem CATI metode (Computer Aided Telephone survey). Istraživanje je izvršeno na reprezentativnom uzorku populacije koja posjeduje fiksni telefon u domaćinstvu.

Anketiranje je obavljeno putem telefona. Prosječna dužina trajanja upitnika bila je oko 20 minuta.

Ciljna populacija ovog istraživanja su državljani Crne Gore starosti od 18 i više godina. Uzorački okvir se zasniva na podacima iz popisa stanovništva iz 2011. godine i telefonskog elektronskog imenika. Stratifikaciija uzorka je izvršena na nivou opštine, tipa naselja, tj. urbaniteta, starosnih kategorija i pola.

Uzorkom je obuhvaćena 18 opština u Crnoj Gori.

Margina greške (za nivo povjerenja od 95%), odnosno uzoračka greška za pojave sa incidencom od 50% iznosi 2,97%. Greška za pojave sa incidencom od 5% iznosi 1,29%. Greška za pojavu sa incidencom od 15% iznosi 2,12%, greška za pojavu sa incidencom od 25% iznosi 2,57%, kod pojava sa incidencom od 35% iznosi 2,83%, dok kod pojava sa incidencom od 45% iznosi 2,95%. Sve greške su iskazane za nivo povjerenja od 95%.

Istraživanje je dostupno OVDJE.