O nama

Centar za monitoring i istraživanje CeMI

Centar za monitoring i istraživanje CeMI je nevladina organizacija osnovana maja 2000. godine, sa glavnim ciljem da obezbijedi infrastrukturnu i ekspertsku podršku za kontinuirano nadgledanje cjelokupnog procesa tranzicije u Crnoj Gori.

CeMI je dugogodišnjim i doslijednim radom doprinio izmjeni društvenih i političkih prilika u kojima je nastao i shodno tome proširivao opseg svog djelovanja u pravcu zakonodavne inicijative, istraživanja javnog mnjenja, borbe protiv korupcije i poštovanja ljudskih prava i sloboda.

Izmjena državnog statusa i ostvareni napredak u procesu evropskih integracija su pozitivno uticali na razvoj civilnog društva u Crnoj Gori dajući mu jedan potpuno novi okvir rada. U tom konteksu, CEMI odstupa od djelovanja klasične nevladine organizacije i postaje sve bliži konceptu istraživačkog centra za kreiranje i zastupanje prijedloga javnih politika.

CeMI je, uz podršku OSI Think Tank Fund –a iz Budimpešte, restruktuirao internu organizaciju u cilju optimalnog korišćenja kapaciteta. Takođe misija i vizija CeMI-ja su se promijenili u skladu sa novouspostavljenim ciljevima

CeMI je, od pet programa koje je imao u prošlosti (Izbori, Vladavina prava, Dobra uprava, Građansko društvo i Evropske integracije), prešao na tri jasno razgraničena programa: (1) Demokratizacija i ljudska prava, (2) Borba protiv korupcije, (3) Evro-atlantske integracije. Na ovaj način, CeMI će se ograničiti na oblasti u kojima ima značajno iskustvo. CeMI takođe ima tri odjeljenja: Odjeljenje za istraživanje javnih politika, Odjeljenje za istraživanje javnog mnjenja, Pravno odjeljenje, kao i Službu za odnose sa javnošću.

Vizija

Crna Gora zemlja slobodnih građana, socijalne pravde, vladavine prava i jednakih mogućnosti.

Misija

CeMI je think tank organizacija čija se misija ogleda u kontinuiranom pružanju podrške reformama i jačanju institucija političkog sistema i organizacija civilnog društva kroz predlaganje i praćenje primjene javnih politika u oblasti poštovanja ljudskih prava i sloboda, evropskih integracija i borbe protiv korupcije u Crnoj Gori.

Ciljevi

  • Doprinos efikasnoj primjeni javnih politika i međunarodno preuzetih obaveza u oblastima zaštite ljudskih prava i sloboda, evropskih integracija i borbi protiv korupcije;
  • Doprinos usaglašavanju nacionalnog zakonodavnog i institucionalnog okvira sa zahtjevima procesa pridruživanja EU;
  • Poboljšanje informisanosti i edukacija javnosti o zaštiti ljudskih prava i sloboda, evropskim integracijama i borbom protiv korupcije;
  • Doprinos unapređenju efikasnosti rada institucija koje se bave zaštitom ljudskih prava i sloboda, evropskim integracijama i borbom protiv korupcije;
  • Povećanje transparentnosti institucija političkog sistema i organizacija civilnog društva.

Korisnice CeMIjevih servisa su građni, organizacije civilnog društva, mediji, lokalna samouprava, državna administracija i kompanije.

Tim

Zlatko Vujovic

dr Zlatko Vujović
predsjednik Upravnog odbora
zlatko.vujovic@cemi.org.me
Biografija

Teodora Gilic

Teodora Gilić
Šef Odjeljenja za finansije i odnose sa javnošću
teodora.gilic@cemi.org.me
Biografija

Nina Kecojevic

mr Nina Kecojević
projektni koordinator
nina.kecojevic@cemi.org.me
Biografija

Ivan Vukcevic

mr Ivan Vukčević
projektni koordinator
ivan.vukcevic@cemi.org.me
Biografija

DubravkaTomic

Dubravka Tomić
projektni asistent
dubravka.tomic@cemi.org.me
Biografija

Miljana Rakocevic

Miljana Rakočević
projektni asistent
miljana.rakocevic@cemi.org.me
Biografija

Vladimir Simonovic

Vladimir Simonović
projektni asistent
vlado.cemi@gmail.com
Biografija

Upravni odbor

Zlatko Vujović, predsjednik, Đuro Stojanović, Ana Selić i Vladan Radunović.

Istraživački odbor

Drago Kos – Komesar nezavisne međunarodne Komisije za monitoring i evaluaciju u Avganistanu i Predsjednik Radne grupe za borbu protiv korupcije, Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), Marija Trivunović – Nezavisni ekspert za javnu politiku i Drino Galičić – Pravni savjetnik, Odjeljenje za vladavinu prava, Delegacija EU i specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini.

Odjeljenja

Istraživanje javnih politika

Odjeljenje za razvoj javnih politika je nastalo iz jedinice za javne politike (Policy Research Unit) koja je bila jezgro nastalo u okviru projekta za jačanje kapaciteta za javno zastupanje na bazi činjenica (evidence based advocacy). Aktivnosti javnog zastupanja su dosad bile realizovane od strane Pravnog odjeljenja, da bi nakon formiranja ovog odjeljenja ono postalo nosilac ovih aktivnosti. Ključne aktivnosti ovog odjeljenja se ogledaju u praćenju sprovođenja vladinih javnih politika u određenih sektorima, a sa druge strane sprovođenju istraživanja komparativne politike, sa ciljem pripreme prijedloga javnih praktičnih politika (public policy papers) i zastupanja prihvatanje predloženih rješenja od nacionalnih i lokalnih vlasti u Crnoj Gori. Posebna ekspertiza ovog odjeljenja je vezana za oblasti borbe protiv korupcije, izbornih i partijskih sistema, prava manjinskih zajednica kao i smanjenja siromaštva i socijalne inkluzije.

Pravno odjeljenje

Pravno odjeljenje je bilo nosilac razvoja Centra za monitoring i istraživanje, posebno njegovih brojnih zakonodavnih inicijativa, kao i procesa praćenja i kontrole regularnosti izbornog procesa. Stožer razvoja pravnog odjeljenja je bio projekat “Praćenje suđenja”, koji je u periodu 2007-2014. realizovan u partnerstvu sa Misijiom OEBS-a u Crnoj Gori. Pravno odjeljenje je uključeno u realizaciju gotovo svih projekata a okosnicu aktivnosti pravnog odjeljenja predstavlja realizacija projekata “Monitoring reforme pravosuđa”, koji CeMI sprovodi zajedno sa Akcijom za ljudska prava(HRA). Odjeljenje raspolaže zavidnim nivoom ekpertize u oblasti krivičnog, građanskog, ustavnog i upravnog prava.

Istraživanje javnog mnjenja

CeMI je još 2001 godine počeo da razvija program telefonskog anketiranja (CATI – Computer Assisted Telephone Interviwing), da bi vremenom ovaj segment bio razvijen uvođenjem u upotrebu kvalitativnih metoda kao što su fokus grupe, dubinski intervjui. Pored navedenih metoda CeMI je pokrenuo sprovođenje terenskih istraživanja metodom lice u lice (face to face). Ovo Odjeljenje je sve vrijeme nosilac najznačajnijeg segmenta rada naše organizacije – praćenja izbornog procesa, odnosno njegovog dijela koji se odnosi na prebrojavanje glasova. Ovo odjeljenje sprovodi metodu paralelnog prebrojavanja glasova (PVT) kao i na bazi uzorka izrade projekcija (PPVT). Zahvaljujući primjeni ove metodologije crnogorska i međunarodna javnost bila je u prilici da sazna izborne rezultate, odnosno njihove precizne projekcije od 30 do 120 minuta, zavisno od složenosti samog procesa (broj izbora koji se paralelno održavaju, broj kandidata odnosno lista, kvalitet rada biračkih odbora…). Visoka preciznost u izradi projekcija je bila dobra osnova za dalji razvoj ovog odjeljenja.
Istraživanje javnog mnjenja predstavlja i izvor dodatnih sredstava, naime CeMI kao nevladina organizacija ima registrovanu privrednu djelatnost, koja mu omogućava sprovođenje komercijalnih aktivnosti za različite naručioce. Ovo odjeljenje predstavlja okosnicu finansijske održivosti naše organizacije.
Pored istraživanja za sopstvene potrebe CeMI je dosad sprovodio komercijalna istraživanja javnog mnjenja za pravna lica.

Služba za odnose sa javnošću

CeMI ima razvijen sistem odnosa sa javnošću. Poseban značaj ovo odjeljenje dobija kada je riječ o informisanju javnosti o složenim i zahtjevnim projektima kao što je praćenje izbora, kada je u kratkom vremenskom periodu skoncentrisana velika pažnja javnosti. CeMI-jev sajt tokom izbornog dan posjećuju desetine hiljada posjetilaca. Veličina ovog tima varira zavisnosti od zahtjeva projekata koji se realizuju. Akcenat u sadašnjem radu ovog odjeljenja je da se pojednostavi pristup informacijam kojima raspolaže naša organizacija prije svega jednostavnijim korišćenjem našeg sajta i unapređenjem kanala komunikacije. Novi sajt koji možete koristiti je upravo jedan od napora na tom putu.

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?