Shop

Besplatna pravna pomoć u Crnoj Gori – sistemski učinci u periodu 2012 -2014

DOWNLOAD

Product Description

Ova studija nastala je kao proizvod aktivnosti koje su sprovedene u okviru projekta pod nazivom LAMG – Pravna pomoć za marginalizovane grupe, koji se realizovao u prethodnom periodu uz podršku Evropske komisije u Crnoj Gori. Cilj projekta je poboljšanje pristupa i jednak tretman na području ljudskih prava najugroženijih socijalnih grupa, kroz promociju i evaluaciju učinaka u primjeni novog Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Studija sadrži pregled pravnog okvira u oblasti besplatne pravne pomoći, sa posebim fokusom na međunarodne standarde kojima se jemči pravo na pristup sudu. U studiji je predstavljen nacionalni pravni okvir koji reguliše oblast besplatne pravne pomoći sa posebnim osvrtom na Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći i ostale propise koji na posredan način regulišu pružanje pravne pomoći u krivičnim, građanskim i upravnim stvarima, uz preporuke za unaprijeđenje pravnog okvira na bazi najboljih rješenja iz uporedne prakse zemalja iz okruženja i zemalja EU. U svom posljednjem dijelu analizira praktične aspekte funkcionisanja sistema besplatne pravne pomoći u Crnoj Gori i daje osvrt na stavove građana i stepen njihove informisanosti o instiututu besplatne pravne pomoći i mogućnostima koje pruža Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, koji su dobijeni istraživanjem javnog mnjenja koje je sproveo Centar za monitoring i istraživanje CeMI tokom 2013. godine.

Autori:

mr Vlado Dedović

mr Milorad Marković

Marija Pavićević

Vjera Rolović

Sanja Zindović

Category:

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?