Shop

Istraživanje “Korupcija u Crnoj Gori”

DOWNLOAD

Product Description

Istraživanje o koupciji u Crnoj Gori je sprovedeno među punoljetnim građanima Crne Gore u
periodu od
8. avgusta do 20. avgusta 2013. na uzorku od 973 ispitanika.
Prikupljanje podataka obavljeno je putem CATI metode (Computer Aided Telephone survey).
Istraživanje je izvršeno na reprezentativnom uzorku populacije koja posjeduje fiksni telefon u
domaćinstvu.
Anketiranje je obavljeno putem telefona. Prosječna dužina trajanja upitnika bila je oko 15
minuta.
Ciljna populacija ovog istraživanja su građani Crne Gore starosti od 18 i više godina. Uzorački
okvir se zasniva na podacima iz popisa stanovništva iz 2011. godine i telefonskog elektronskog
imenika. Tip uzorka je kombinacija slučajnog dvoetapnog stratifikovanog i kvotnog uzorka sa
etapama izbora. Prva etapa – domaćinstvo izabrano prostim, slučajnim uzorkom; druga etapa:
član domaćinstva sa kvotnim kriterijumom definisanim prema polu i starosti.
Stratifikaciija uzorka je izvršena na nivou opštine, tipa naselja, tj. urbaniteta, starosnih
kategorija i pola.
Uzorkom je obuhvaćena 21 opština u Crnoj Gori.
Margina greške (za nivo povjerenja od 95%), odnosno uzoračka greška za pojave sa
incidencom od 50% iznosi 3,14%. Greška za pojave sa incidencom od 5% iznosi 1,39%. Greška
za pojavu sa incidencom od 15% iznosi 2,24%, greška za pojavu sa incidencom od 25% iznosi
2,72%, kod pojava sa incidencom od 35% iznosi 3%, dok kod pojava sa incidencom od 45%
iznosi 3,13%. Sve greške su iskazane za nivo povjerenja od 95%.

Category:

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?