Shop

Sažeti prijedlog praktične politike “Od integrativnog do inkluzivnog obrazovanja: u korak sa potrebama”

DOWNLOAD

Product Description

Jedan od ključnih aspekata reforme sistema obrazovanja i vaspitanja je razvoj inkluzivnog obrazovanja, zasnovanog na poštovanju individualnih karakteristika i potreba.

Ovaj pristup se zasniva na nekoliko osnovnih principa: kooperativnom predavanju i učenju, obezbjeđivanju instrumenata i tehnologija za prevazilaženje smetnji učenju i individualizovanim obrazovnim planovima koji dozvoljavaju učenicima da izraze njihove posebne mogućnosti.

U okviru projekta „Jačanje kapaciteta u zastupanju i pripremi javnih politika Koalicije nevladinih organizacija u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti“, finansiranog od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, koji sprovodi Centar za monitoring – CEMI u saradnji sa Juventasom i Cazasom, formirana je Koalicija za društvene promjene od deset nevladinih organizacija iz Crne Gore koje se bave pitanjima ljudskih prava, socijalne zaštite, zdravlja i obrazovanja. Koalicija za društvene promjene je izradila prijedloge javne praktične politike iz četiri oblasti Strategije za smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti, kroz monitoring implementacije Strategije, terenska istraživanja i intervjue sa relevantnim institucijama. U okviru ovog projekta su izrađeni studija i brif „Od integrativnog do inkluzivnog modela obrazovanja u Crnoj Gori: u korak sa potrebama”, na kojima su radili predstavnici Centra za građansko obrazovanje, Pedagoškog centra i Centra za monitoring.

Cilj ovog brifa je da, u sažetoj formi, identifikuje probleme u implementaciji koncepta inkluzivnog obrazovanja u Crnoj Gori, a zatim da definiše preporuke čija bi primjena unaprijedila trenutno stanje u ovoj oblasti.

Category:

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?