Shop

Sažeti prijedlog praktične politike “Uspostavljanje servisa personalne asistencije u Crnoj Gori”

DOWNLOAD

Product Description

Značaj uvođenja servisa personalne asistencije kao servisa podrške osobama s invaliditetom prepoznala je Strategija za smanjenja siromaštva i socijalne isključenosti. Naime, u Strategiji se navodi da su najznačajniji uzroci siromaštva osoba s invaliditetom u Crnoj Gori, između ostalih, nizak nivo obrazovanja i zapošljavanja, za šta je jedan od glavnih uzroka nepostojanje servisa za podršku ovoj populaciji, što podrazumijeva i personalnu asistenciju.

U okviru projekta „Jačanje kapaciteta u zastupanju i pripremi javnih politika Koalicije nevladinih organizacija u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti“, finansiranog od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, koji sprovodi Centar za monitoring CEMI u saradnji sa Juventasom i Cazasom, formirana je Koalicija za društvene promjene od deset nevladinih organizacija iz Crne Gore koje se bave pitanjima ljudskih prava, socijalne zaštite, zdravlja i obrazovanja. Koalicija za društvene promjene je izradila prijedloge javne praktične politike iz četiri oblasti Strategije za smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti, kroz monitoring implementacije Strategije, terenska istraživanja i  intervjue sa relevantnim institucijama. U okviru ovog projekta je izrađena i studija  „Uspostavljanje servisa personalne asistnecije u Crnoj Gori”, na kojoj su radili predstavnici Centra za monitoring, Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore i Juventasa.

Cilj ovog brifa je da, u sažetoj formi, identifikuje probleme sa kojima se suočavaju osobe s invaliditetom u Crnoj Gori kada je u pitanju ostvarivanje njihovih prava, prevashodno uspostavljanje servisa personalne asistencije, kao ključnog preduslova na kome počiva princip samostalnog  življenja. Brif definiše preporuke čija bi primjena omogućila uspostavljanje sistema personalne asistencije u Crnoj Gori i na taj način unaprijedila trenutno stanje u ovoj oblasti.

Category:

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?