Programi

Vladavina prava i ljudska prava

Zahvaljujući programu Vladavina prava i ljudska prava CEMI će nastaviti da obavlja aktivnosti vezane za dalje jačanje demokratije i vladavine prava i unapređenje poštovanja osnovnih ljudskih prava i sloboda. Ujedno, kroz ovaj program CEMI nastavlja da pruža ekspertsku podršku institucijama sistema i njihovom radu, posebno u oblasti ispunjavanja obaveza i standarda u procesu integracije u EU, u okviru poglavlja 23 i 24. Monitoring reforme pravosuđa će biti veliki izazov za CEMI u budućnosti. Poseban akcenat će biti dat na procjeni reformi institucionalnog i zakonskog okvira u krivičnom, parničnom i upravnom pravnom sistemu. U okviru ovog programa, CEMI će nastaviti sa realizacijom programa posvećenih jačanju saradnje i komunikacije građana sa vlastima na lokalnom i nacionalnom nivou, sa naglaskom na aktivnije učešće građana u procesu odlučivanja. Poseban dio ovog programa će biti orijentisan ka aktivnostima praćenja izbornih procesa u Crnoj Gori.

PROJEKTI

Dobro upravljanje i borba protiv korupcije

Kroz ovaj program CEMI će nastaviti da sprovodi projekte i aktivnosti koji će dovesti do smanjenja nivoa korupcije u Crnoj Gori. CEMI će nastaviti da analizira uticaje politike u ovoj oblasti, kao i da predlaže najbolja rešenja za poboljšanje efekata mjera za borbu protiv korupcije kroz svoje godišnje izvještaje. Posebna pažnja biće posvećena reformi institucionalnog okvira za borbu protiv korupcije, za koju će CEMI dati stručnu podršku kroz detaljnu analizu i aktivno zagovaranje jedinstvenog, jakog i nezavisnog modela agencije za borbu protiv korupcije. CEMI će nastaviti svoje aktivnosti u borbi protiv političke korupcije kroz praćenje finansiranja političkih partija i zloupotrebe resursa države tokom izbornog procesa. U cilju povećanja transparentnosti i odgovornosti javnih funkcionera CEMI će održavati funkcionalnu internet platformu koja će omogućiti preslikavanje podataka o javnim funkcionerima sa podacima o finansiranju političkih partija, javnih nabavki i komercijalnih aktivnosti. CEMI će pratiti politiku za borbu protiv korupcije u sektoru javnih usluga, posebno u obrazovanju i zdravstvu. Takođe, CEMI će obezbijediti kontinuiranu stručnu podršku za pregovore o pristupanju EU u poglavljima 23 i 24.

PROJEKTI

Reforma sektora bezbjednosti i odbrane

U skladu sa novim trendovima i promjenljivim prioritetima dalje demokratizacijie crnogorskog društva i napretka ka evropskim i međunarodnim standardima, CEMI je u svom strateškom planu uspostavio novi program pod nazivom “Reforma sektora bezbjednosti i odbrane”. Kroz ovaj program, CEMI će usredsrediti napore na razvoj i realizaciju projekata i inicijativa u oblasti bezbjednosti i odbrane, kako bi doprinio uspješnom sprovođenju reformi i ispunjenju standarda i kriterijuma u ovoj oblasti. Shodno tome, CEMI će se fokusirati na jačanje kapaciteta parlamentarne (civilne) kontrole sektora odbrane, praćenje realizacije NATO standarda, kriterijuma i ciljeva PARP ciklusa, preporuka i zahtjeva NATO-a i Evropske unije u oblasti modernizacije i profesionalizacije vojnih sposobnosti, kao i cjelokupnog procesa reforme odbrane. Posebna pažnja će biti posvećena povećanju znanja građana o svim aspektima integracije Crne Gore u evroatlantske strukture, kao i osnaživanju žena da preuzmu veće učešće u bezbjednosnim problemima i strukturama odbrane Crne Gore. Istovremeno, CEMI će pružiti stručnu pomoć u izradi strateških dokumenata i predlagati politike u navedenim oblastima.

PROJEKTI

Socijalna zaštita i smanjenje siromaštva

Glavni ciljevi ovog programa za socijalnu zaštitu i smanjenje siromaštva podrazumijevaju poboljšanje efikasnost sprovođenja socijalnih politika u Crnoj Gori, zagovaranjem promjena javnih politika i podrškom njihovom sprovođenju, što doprinosi ukupnoj socijalnoj pravdi; zatim obezbjeđenje jednakog pristupa pravdi za sve građane, naročito za najmarginalizovanije i socijalno ugrožene grupe; te zagovaranje višeg nivoa društvene odgovornosti privatnih preduzeća, kao i socijalnog preduzetništva kao budućeg koncepta u Crnoj Gori.

Glavni korisnici ovog programa su pripadnici grupa koje će imati koristi od zajedničkih projekata na duži rok i te grupe su: (1) siromašni i socijalno ugroženi, (2) osobe sa invaliditetom, (3) Romi, (4) izbjeglice i raseljene osobe, (5) djeca i mladi sa smetnjama u razvoju, (6) djeca bez roditelja, (7) maloljetni prestupnici, (8) djeca i žene koji su žrtve nasilja u porodici, (9) zavisnici od droge i alkohola, (10) starije osobe. Budući da su ovo grupe koje čine najugroženiji građani Crne Gore, program doprinosi njihovoj ukupnoj socijalnoj integraciji i smanjenju siromaštva.

PROJEKTI

©2021 Centar za monitoring i istraživanje - CeMI | Follow us

Log in with your credentials

Forgot your details?