CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Za zdravije zdravstvo!

Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) u saradnji sa NVO Bonum realizuje projekat pod nazivom „Za zdravije zdravstvo!“.

Opšti cilj ovog projekta je doprinos većem stepenu jednakosti ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu u Crnoj Gori, koji će ostvariti kroz sljedeće aktivnosti: sprovođenjem istraživanja javnih politika, te pravnih i drugih akata u oblasti zdravstvene zaštite; analizom procedura za imenovanja / napredovanja i zapošljavanja u sektoru zdravstva, posebno u odnosu na konflikt interesa, partijsku/ nacionalnu/ vjersku pripadnost i zloupotrebe; sprovođenjem analize rada menadžmenta i zaštitnika u zdravstvenim ustanovama; istraživanjem javnog mnjenja o stepenu povjerenja građana/ki u zdravstveni sistem CG i druga srodna pitanja iz oblasti prava pacijenata i zdravstvene zaštite; sprovođenjem kvalitativnog istraživanja o stepenu zaštite prava pacijenata, korupciji i drugim problemima u zdravstvu; izradom studije javnih politika u oblasti zdravstva, sa preporukama za unaprijeđenje politika i procedura u oblasti prava pacijenata, antikorupcije; sprovođenjem kampanje javnog zagovaranja za usvajanje predloženih politika i procedura u oblasti zdravstva; sprovođenje kampanje za povećanje znanja građana/ki o njihovim pravima kao pacijentima, putem medija i društvenih mreža; sprovođenjem kampanje motivisanja građana/ki Crne Gore da prijave slučajeve eventualne korupcije u zdravstvu i moguća kršenja prava pacijenata putem aplikacije ili nadležnim organima direktno; podnošenjem prijava mogućih slučajeva korupcije i drugih zloupotreba u zdravstvu nadležnim organima, a na osnovu prijava od strane građana.

Direktne ciljne grupe ovog projekta su trenutni i budući pacijenti Crne Gore, a naročito oni koji pripadaju najugroženijim grupama, često izloženim diskriminaciji, kao što su: korisnici prava iz socijalnog osiguranja u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna i dječija zaštita, djeca bez roditeljskog staranja, osobe sa invaliditetom, žrtve krivičnog djela nasilja u porodici i trgovine ljudima, lica nepovoljne materijalne situacije, LGBT populacija, RAE populacija, HIV pozitivne osobe, korisnici droga, seksualne radnike, članovi porodica navedenih grupa i mnogi drugi građani/ke. Iako su sve zdravstvene ustanove u Crnoj Gori i zdravstveni radnici i dalje jedna od najvažnijih ciljnih grupa projekta, na ovoj listi bi trebalo da budu i državne i lokalne vlasti (ministarstva, Vlada, Skupština, opštine...), OCD i međunarodne organizacije. Takođe, projekat će pojedinim svojim aktivnostima uticati i na medije i opštu populaciju Crne Gore.

Projekat „Za zdravije zdravstvo!“, koji realizuje Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija.