CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Agencija za sprječavanje korupcije – da li smo spremni?

15. May. 2014. u publikacije

Zakon o sprječavanju korupcije, usvojen u decembru 2014. godine, stupio je nasnagu 1. januara 2016. godine, kada sa radom počinje i Agencija za sprječavanjekorupcije koja je ustanovljena ovim Zakonom. Već prije početka svog rada Agencijase suočila sa brojnim problemima. Cilj ovog sažetog prijedloga praktične politikeje da razmotri zakonodavni okvir za rad Agencije, kapacitete koji su joj na raspolaganjui efekte rada ovog tijela u prvih dva mjeseca, kao i da predloži načine zarješavanje nastalih problema i prepreka za punu efektivnost Agencije.