CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Akademska prevara - Kako izaći iz začaranog kruga

05. May. 2014. u publikacije

Brif istražuje fenomen akademske prevare, fokusirajući se na njene različite oblike i uticaj na visoko obrazovanje. Ovaj dokument analizira kako akademska prevara postaje oblik korupcije, istražujući njene posljedice i predlažući mjere za suzbijanje ovog problema. Kroz projekat Studentska etička inicijativa na Univerzitetu Crne Gore, formirana je Asocijacija integriteta, koja je angažovana u istraživanju i koordinaciji aktivnosti usmjerenih ka rješavanju ovog izazova. Anketna istraživanja i fokus grupe pružaju uvid u percepciju studenata o akademskoj prevari i pomažu u definisanju preporuka za unapređenje politike u ovoj oblasti. Brif, proizvod ovog istraživanja, donosi komparativnu analizu sa regulativama drugih univerziteta u regionu i svijetu, te identifikuje ključne probleme i preporuke za dalje djelovanje.