CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Institut sporazuma o priznanju krivice u crnogorskom zakonodavstvu i praksi

04. Feb. 2020. u publikacije

Centar za monitoring i istraživanje (CeMi) u saradnji sa Centrom za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i Mrežom za afirmaciju evropskih integracionih procesa (MAEIP) realizuje projekat pod nazivom “Reforma pravosuđa: Unaprjeđenje kapaciteta organizacija civilnog društva da doprinesu integritetu pravosuđa“ uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i Ministarstva javne uprave.

Projekat ima za cilj da doprinese postizanju višeg stepena vladavine prava u Crnoj Gori, kroz povećanje nivoa odgovornosti, efikasnosti i integriteta pravosuđa i jačanje saradnje između civilnog društva i pravosudnih institucija, u skladu sa mjerilima za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji u okviru Poglavlja 23 i 24.

Najvažniju aktivnost u projektu čini praćenje krivičnih postupaka, na temelju slučajnog odabira krivičnih predmeta, ali i tzv. ciljanih predmeta koji izazivaju veliko interesovanje javnosti. Ova aktivnost obuhvata praćenje poštovanja procesnih garancija u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, praksom Evropskog suda za ljudska prava i pozitivnim nacionalnim zakonodavstvom. Rezultati praćenja suđenja se predstavljaju javnosti kroz godišnje izvještaje i posebne (tematske) izvještaje koji se odnose na standarde pravičnog suđenja i primjenu novih krivično –pravnih instituta. Realizacija ovih aktivnosti ne bi bila moguća bez spremnosti za saradnju koju su pravosudne institucije iskazale u dosadašnjem toku projekta, ali i kroz prethodne projekte koje je CeMI realizovao u ovoj oblasti.

Ovaj tematski izvještaj ima za cilj da ukažu na to koliko je ovaj institut zaživio u praksi; koji politički i pravno - tehnički faktori uslovljavaju njegovu primjenu; te kakav je njegov uticaj na jačanje sistema krivične pravde u Crnoj Gori i vladavine prava uopšte.

Imajući u vidu da je u julu 2016. godine CeMI objavio izvještaj koji se odnosio na primjenu instituta sporazuma o priznanju krivice i odloženo krivično gonjenje,1  dokument koji je pred Vama predstavlja neku vrstu komparativnog pregleda koji se odnosi na period od 2010. godine do 2019. Izvještaj se bavi samo sporazumnim priznanjem krivice, dok je institut odloženog krivičnog gonjenja predmet posebnog tematskog izvještaja koji je u pripremi.