CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Ispitivanje javnog mnjenja - Percepcija građana o efikasnosti rada pravosudnog sistema Crne Gore i njegovih organa

01. Jun. 2017. u publikacije

Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) i Akcija za ljudska prava (HRA) realizuju projekat pod nazivom „Ka efikasnosti pravosuđa - unaprijeđenje razvoja profesija u vezi crnogorskog pravosuđa”, a koji je podržan od strane Ambasade Kraljevine Holandije.


U okviru ovog projekta, realizovano je istraživanje javnog mnjenja po pitanju percepcije građana o efikasnosti rada pravosudnog sistema Crne Gore i njegovih organa. Istraživanje o percepciji kvaliteta rada organa pravosudnog sistema, posebno je fokusirano na percepciju rada tužilaštva u odnosu na javnosti najizloženije procese u posljednje 2 godine, te percepciju rada medijatora, advokata, javnih izvršitelja, sudskih vještaka i notara.


Istraživanje je sprovedeno na reprezentativnom uzorku od 1016 ispitanika. Prikupljanje podataka obavljeno je putem CATI metode (Computer Aided Telephone survey). Istraživanje je izvršeno na reprezentativnom uzorku populacije koja posjeduje fiksni telefon u domaćinstvu. Anketiranje je obavljeno putem telefona. Prosječna dužina trajanja upitnika bila je oko 20 minuta.


Ciljna populacija ovog istraživanja su državljani Crne Gore starosti od 18 i više godina. Uzorački okvir se zasniva na podacima iz popisa stanovništva iz 2011. godine i telefonskog elektronskog imenika. Stratifikaciija uzorka je izvršena na nivou opštine, tipa naselja, tj. urbaniteta, starosnih kategorija i pola. Prikupljanje podataka je sprovedeno u periodu od 30. januara do 11. februara, 2017. godine.