CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Izvještaj o nacionalnim antikorupcijskim politikama – Crna Gora 2023

11. Sep. 2023. u publikacije

Ovaj izveštaj pruža sveobuhvatan pregled antikorupcijskih politika Crne Gore, fokusirajući se na preventivne mjere, institucionalne uloge i postojeći pravni okvir. Cilj izvještaja je da prati istorijske napretke u borbi protiv korupcije, da procijeni trenutno stanje i da ponudi konkretna preporuke za opšta i specifična pitanja. U izveštaju ocjenjujemo trenutno stanje borbe protiv korupcije, detaljno se baveći efikasnošću i nedostacima postojećih politika. Izveštaj ispituje uloge ključnih institucija kao što je Agencija za prevenciju korupcije, osvjetljavajući njihovu operativnu efikasnost, mandat i saradničke inicijative s drugim vladinim tijelima. Čineći tako, izveštaj pruža zaokružen pogled na institucionalne mehanizme za sprječavanje korupcije koji su na snazi.