CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Kako internu stranačku demokratiju učiniti mogućom? - Institucionalni faktori i interna dinamika unutarstranačkih odnosa

28. Apr. 2015. u publikacije

Ovaj zbornik je rezultat regionalnog istraživačkog projekta "Balkanska komparativna izborna studija: Uticaj personalizovanog glasanja na unutarstranačku demokratiju". Ovaj projekat sproveden je kao međunarodno istraživanje u okviru RRPP programa podrške istraživanjima u oblasti društvenih nauka na Zapadnom Balkanu. Partneri u projektu su Centar za monitorin i istraživanje - CeMI iz Podgorice, Fakultet političkih nauka iz Beograda, Kipred iz Prištine i grupa istraživača iz Sarajeva.

Zbornik ima dva osnovna zadatka: pružiti analitički i teorijski kontekst za tumačenje nalaza iz empirijske komparativne studije o kandidatima, te poslužiti kao pregled dosadašnjih istraživanja u Srbiji relevantnih za ova istraživačka pitanja. Cilj je da se na jednom mjestu povežu i predstave najvažniji nalazi o determinantama unutarpartijskih odnosa i dinamike u postpetooktobarskoj Srbiji.

Zbornik je organizovan u pet dijelova. Prva dva dijela se fokusiraju na institucionalni dizajn kao osnovnu determinantu političkog ponašanja, tj. politički i izborni sistem. Prvi dio, "Konstitucionalno-institucionalno ustrojstvo Republike Srbije", razmatra osnovne postavke političkog sistema i njihov uticaj na političko ponašanje, uz naglasak na prepreke u demokratizaciji sa kojima se Srbija suočava. Drugi dio, autora Milana Jovanovića, analizira izborni sistem Srbije, ističući političke posledice usvojenih rešenja i uticaj međunarodnih aktera na dizajn internih institucija.

Naredna dva dijela se bave analizom partijskog sistema i unutarpartijske demokratije u Srbiji. Autori Zoran Stojiljković i Dušan Spasojević proučavaju stabilnost i kontinuitet, kao i moguće izvore institucionalizacije i konsolidacije partijskog sistema. Dalje, autori Zoran Stojiljković, Vojislav Mihailović i Dušan Spasojević istražuju unutarpartijsku demokratiju, uključujući formalni (zakonski) i praktični pristup, te zaključuju da većina stranaka u Srbiji nije uspostavila demokratsku praksu već su dominantno ustrojene po modelu liderskih partija.

Konačno, Jelena Lončar i Boban Stojanović daju pregled izbornih kampanja u poslednjih 15 godina, ističući dva osnovna problema: nedostatak ideološke diferencijacije stranaka i preveliki značaj lidera u kampanjama. Ovakav uvid je ključan za razumijevanje identifikacije birača s liderima i ograničenja u profilisanju kandidata u političkoj javnosti.