CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Kako internu stranačku demokratiju učiniti mogućom? Institucionalni faktori i interna dinamika unutarstranačkih odnosa

06. Jan. 2017. u publikacije

Zbornik koji se nalazi pred vama je jedan od polaznih rezultata u okviru regionalnog istraživačkog projekta Balkanska komparativna izborna studija „Uticaj personalizovanog glasanja na unutarstranačku demokratiju“ i zajedno sa binarnom studijom koju smo uradili sa kolegama iz Crne Gore čini povezanu celinu. Balkanska komparativna izborna studija je međunarodno israživanje sprovedeno u okviru RRPP – Regionalnog programa podrške istraživanjima u oblasti društvenih nauka na Zapadnom Balkanu koje zajednički sprovode CeMI iz Podgorice, Fakultet političkih nauka iz Beograda, Kipred iz Prištine i grupa istraživača iz Sarajeva. Osnovni cilj studije je da ispita hipotezu o zavisnosti između personalizacije politike (u konkretnom slučaju personalizovanog izbornog sistema) i unutarstranačke demokratije u tranzicionom, postjugoslovenskom i postkomunističkom kontekstu.