CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Komparativna analiza crnogorskog zakonodavnog i institucionalnog okvira u oblasti zaštite zvizdača sa preporukama za unaprjeđenje

06. Oct. 2021. u publikacije

Izvještaji Transparency Internationala, ali i drugih organizacija, ukazuju da je korupcija najizraženiji problem u cijeloj Evropi. U okviru opštih demokratskih procesa u Crnoj Gori, koji uključuju promjene u političkom, ekonomskom i zakonodavnom sistemu, borba protiv korupcije predstavlja značajan dio.

U okviru Pogavlja 23 - Pravosuđe i temeljna prava, osim uspostavljanja nezavisnog i efikasnog pravosuđa i zaštite ljudskih prava, posebna pažnja posvećena je borbi protiv korupcije. Naime, smanjenje ove društvene pošasti je preduslov stabilnosti demokratskog društva i vladavine prava. Da bi se taj cilj mogao ostvariti, Evropska unija naglašava, prije svega, postojanje čvrstog zakonodavnog okvira i njegovu dosljednu implementaciju.

Jedan od svakako najznačajnijih mehanizama za borbu protiv korupcije su zviždači.

Agencija za sprječavanje korupcije, kao centralno antikorupcijsko tijelo u Crnoj Gori otpočela je sa radom 2016. godine, stupanjem na snagu Zakona o sprječavanju korupcije. Period implementacije od pet godina i 8 mjeseci omogućuje da se na adekvatan način sagledaju zakonska rješenja i ista unaprijede u skladu sa dobrim praksama, međunarodnim standardima, a posebno Direktivom EU o zaštiti zviždača iz 2019. godine.

Cilj ove publikacije je da u susret izmjenama Zakona o sprječavanju korupcije pruži podršku Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava i Agenciji za sprječavanje korupcije u pronalaženju adekvatnih i cjelishodnih rješenja za unaprjeđenje pravnog okvira u oblasti zaštite zviždača.

S tim u vezi, ciljne grupe publikacije su pravni praktičari koji se bave analizom i pripremom izmjena i dopuna zakonskih rješenja, kao i praktičnom primjenom pravnog okvira u oblasti zaštite zviždača. S metodološkog aspekta, publikacijom se na početku definiše pojam „zviždač“ i povezani pojmovi, nakon čega su predstavljeni međunarodni instrumenti u ovoj oblasti, s posebnim fokusom na standarde Ujedinjenih nacija, Savjeta Evrope i Evropske unije. Imajući u vidu slično pravno nasljeđe država u regionu, posebno je tretiran pravni okvir za zaštitu zviždača u pojedinim državama regiona: Republici Sloveniji, Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji. U okviru posebnog poglavlja predstavljen je i pravni okvir Crne Gore u ovoj oblasti, uz dodatni fokus na rezultate rada ključnog antikorupcijskog organa zaduženog za prijavu i zaštitu zviždača u Crnoj Gori. Sve navedeno rezultiralo je posebnim poglavljem na kraju publikacije koje sadrži konkretne preporuke za unaprjeđenje stanja u ovoj oblasti, s akcentom na neophodne izmjene i dopune zakonodavnog okvira.