CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Konkurs za poziciju: Monitor/ka suđenja

25. Mar. 2024. u novosti

NVO Centar za monitoring i istraživanje, CeMI iz Podgorice, u saradnji sa NVO Centar za građanske slobode CEGAS i NVO Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore CIN CG, realizuje projekat pod nazivom “Podrška EU integraciji Crne Gore – za nezavisno i profesionalno pravosuđe kao ključni preduslov” EuropeAid/176851/DD/ACT/ME, a koji finansira Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, kroz Program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava za Crnu Goru 2022, EIDHR. Projekat traje 24 mjeseca, i to od 03. januara 2024. godine do 02. januara 2026. godine, dok će se monitoring suđenja odvijati 12 mjeseci u kontinuitetu.

Opšte informacije:

Jedna od najznačajnijih projektnih aktivnosti usmjerena je ka praćenju sudskih postupaka u sudovima u Crnoj Gori. Aktivnosti praćenja suđenja sprovode se po OEBS-ovoj metodologiji praćenja sudskih postupaka, koju su CeMI i Misija OEBS-a u Crnoj Gori razvili u okviru programa praćenja suđenja koji je realizovan u periodu 2007-2014. godine. CeMI je nakon toga sa partnerima implementirao više projekata koji su sadržali komponentu praćenja sudskih postupaka. Na posljednjem projektu posmatranja suđenja koji je CeMI implemetirao u periodu od 2021-2023. godine, CeMI-jevi posmatrači su pratili preko 200 ročišta u krivičnim postupcima i izvršili uvid u spise preko 400 pravosnažno okončanih krivičnih predmeta.

S obzirom na to da je Evropska unija posljednjih godina uložila značajna sredstva za jačanje kapaciteta sudija, tužioca i drugih zainteresovanih strana za primjenu međunarodnih standarda pravičnog suđenja, te da je sistemsko praćenje sudskih/tužilačkih postupaka, jedan od metoda kojim će se procjenjivati da li su rezultati rada sudija i tužioca u skladu sa evropskim standardima, CeMI će se baviti praćenjem sudskih predmeta sa fokusom na poštovanje procesnih prava osumnjičenih/okrivljenih lica i žrtava u Crnoj Gori.

Primjena Krivičnog zakonika i Zakonika o krivičnom postupku, međunarodna pravna saradnja, besplatna pravna pomoć, poštovanje prava optuženih i žrtava, anti-diskriminacija su samo neke od ključnih stavki koje će biti u fokusu monitoringa, budući da su pojedini pravni mehanizmi ili nedavno usvojeni ili je njihova primjena u praksi nedovoljno istražena.

Svrha pozicije

Monitor/ka suđenja (1 izvršilac)

Izabrani monitor/ka suđenja će biti zaduženi za neposredno praćenje sudskih postupaka koji su u toku, kao i za analizu spisa pravosnažno okončanih sudskih predmeta u cilju sprovođenja tematskih istraživanja i istraživanja efikasnosti pravosuđa u odnosu na dužinu trajanja postupka i suđenja. Predmet monitoringa će biti nasumično odabrani sudski postupci u svim Osnovnim sudovima u Crnoj Gori i u Višim sudovima u Podgorici i Bijelom Polju. Monitor/ka će se u procesu monitoringa voditi ispunjavanjem standardizovanog obrasca, kako bi se osiguralo praćenje ključnih aspekata procedure koja se odnosi na standarde pravičnog suđenja. Monitori će praviti pojedinačne izvještaje sa svakog praćenog ročišta i iste će unositi u CeMI-jevu internu bazu podataka, kako bi ih kasnije mogli koristiti za dalja istraživanja i uporednu analizu.

Monitor/ka suđenja će biti angažovan/a 40 sati nedjeljno, a svoje poslove će obavljati u prostorijama NVO Centar za monitoring i istraživanje, CEMI, i na terenu. Za sve poslove koji se budu obavljali van teritorije Podgorice, monitoru/ki će se nadoknađivati putni troškovi i dnevnice.

Period: 12 mjeseci

Potrebne kvalifikacije:

  • Visoka stručna sprema-VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja-diplomirani pravnik;
  • Minimum tri godine radnog iskustva u struci, istim ili sličnim poslovima;
  • Odlične analitičke vještine;
  • Sposobnost rada u timu;
  • Prethodno iskustvo u radu sa pravosudnim institucijama u Crnoj Gori će se smatrati prednošću.

 Potrebna dokumentacija:

·       Prijava (u slobodnoj formi koja sadrži informaciju o motivima prijavljivanja kandidata na Konkurs)

·       Biografija ili CV;

·       Kopija diplome ili uvjerenja o završenom nivou i vrsti obrazovanja;

·       Dokaz o potrebnom radnom iskustvu (Potvrda/Uvjerenje/Kopija izvoda iz radne knjižice).

 Način prijavljivanja:

Prijavu sa pratećom dokumentacijom potrebno je dostaviti na e-mail adresu: dubravka.tomic@cemi.org.me, zaključno sa ponedeljkom, 8. april. do 10 časova. Nepotpune prijave i prijave koje stignu nakon naznačenog roka neće biti razmatrane. NVO Centar za monitoring i istraživanje će o rezultatima konkursa obavijestiti samo kandidate/kinje koje uđu u uži izbor.