CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Nezavisnost pravosuđa u Crnoj Gori – mit ili realnost

11. Sep. 2023. u publikacije

Ova studija pruža sveobuhvatnu analizu trenutnog stanja nezavisnosti pravosuđa u Crnoj Gori. Detaljno se bavi pravnim i institucionalnim okvirom koji uređuje nezavisnost pravosuđa, uključujući ispitivanje ustava, zakona, propisa i strukture pravosudnog sistema. Takođe obuhvata sveobuhvatan pregled osnovnih preporuka koje je Evropska komisija (EK) pružila kroz svoje godišnje izvještaje i neformalne bilješke o vladavini prava. Dodatno, uključuje analizu preporuka koje su pružila tijela za praćenje i postavljanje standarda Saveta Evrope, konkretno Venecijanska komisija i GRECO. Pored toga, izloženi su izazovi u ispunjavanju privremenih pokazatelja o nezavisnosti pravosuđa u Poglavlju 23. Rad pruža preporuke o pravcu u kojem bi trebalo sprovesti reforme u oblasti nezavisnosti pravosuđa kako bi se deblokirao proces pristupanja EU i kako bi se Crna Gora približila članstvu u EU.