CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Novi konkurs za dodjelu malih grantova

25. Jul. 2019. u novosti

Centar za monitoring i istraživanje CeMI u partnerstvu sa  Centrom za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i Mrežom za afirmaciju evropskih integracionih procesa (MAEIP)

u okviru projekta “Reforma pravosuđa: Unaprjeđivanje kapaciteta organizacija civilnog društva u doprinosu očuvanju integriteta pravosuđa”, koji je finansiran od strane Evropske unije, kroz program pretpristupne podrške (IPA), kao i Ministarstva javne uprave, raspisuju

KONKURS

za dodjelu malih grantova nevladinim organizacijama sa ciljem davanja podrške dostizanju većeg nivoa demokratije i vladavine prava u Crnoj Gori

Prijedlozi projekata vrijednosti od 5.000,00 eura do 8.000,00 eura mogu se dostaviti najkasnije do 4. septembra 2019. godine Ukupan budžet za raspodjelu sredstava iznosi 48.000,00 eura. Do sad je grant dobilo pet organizacija civilnog društva i ostao je još jedan grant koji će biti dodijeljen u okviru ovog projekta. Projekti će biti sprovedeni u cilju davanja podrške aktuelnoj reformi pravosuđa u Crnoj Gori kroz povećanje učešća civilnog sektora u praćenju suđenja i/ili procesu kreiranja politika, čime će se unaprijediti nivo profesionalizma i integriteta u pravosuđu.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju NVO organizacije registrovane u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama koje ispunjavaju sljedeće kriterijume:

  • da su registrovane kao udruženja građana najmanje godinu dana prije isteka roka za dostavljanje prijedloga projekata na ovom konkursu;
  • da imaju sjedište u Crnoj Gori;
  • da su direktno odgovorne za pripremu i upravljanje projektom, sa partnerima (ukoliko su predviđeni projektom), a ne da nastupaju kao posrednici;
  • da u prethodnoj godini imaju godišnji promet veći od 10.000 EUR (u slučaju da je u pitanju dio programa za izgradnju kapaciteta). Ukoliko postoji partner/i na projektu, godišnji promet svih organizacija koje učestvuju na projektu mora kumulativno da bude veći od 10.000 EUR.

Pojedinci, političke stranke, međunarodne i strane organizacije, vladine institucije, vjerske zajednice nemaju pravo učešća na ovom konkursu. Takođe, korisnici, koji su potpisali ugovore u okviru IPA CSF  konkurs za podnošenje prijedloga projekata (EuropeAid/135998/DD/ACT/ME) nijesu prihvatljivi podnosioci zahtjeva za ovaj konkurs.

Za prijavu na konkurs je potrebno popuniti:  Od podnosilaca se traži da dostave ispunjen prijavni paket, kojeg čine: Prijavni formularPrijedlog budžeta i Matrica logičkog okvira. Prije popunjavanja ovih formulara pročitati Vodič u kojem se mogu naći informacije o uslovima za prijavu i detaljnom opisu aktivnosti koje će biti podržane ovim konkursom. Sve informacije i formulari za prijavu nalaze se na sajtovimVodic-konkursa NVO CeMI i partnera NVO CEDEM: www.cemi.org.mehttps://www.cedem.me/en/.

Projekat - Reforma pravosuđa: Unaprjeđivanje kapaciteta organizacija civilnog društva u doprinosu očuvanju integriteta pravosuđa

Broj ugovora 2017/388-367