CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

O projektu

19. Dec. 2017. u novosti

Centar za monitoring i istraživanje (CeMi) u saradnji sa partnerom Centrom za demokratiju i ljudska prava (CeDEM), realizuje projekat pod nazivom “Reforma pravosuđa: Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva da doprinesu integritetu pravosuđa (Judicial reform: Upgrading CSO’s capacities to contribute to the integrity of judiciary)”.

Opšti cilj projekta podrazumijeva doprinos postizanju višeg stepena vladavine prava u Crnoj Gori koji će se ogledati kroz procjenu i povećanje nivoa profesionalnosti, odgovornosti, efikasnosti i integriteta pravosuđa kroz uspostavljanje tješnje saradnje i efikasnijih mehanizama između organizacija civilnog društva i pravosudnih institucija. Cilj ovog projekta je i poboljšanje kapaciteta lokalnih organizacija i veća uključenost civilnog društva u reformama pravosudnog sistema Crne Gore, kao i pregovorima u vezi Poglavlja 23 (pravosuđe i osnovna ljudska prava)
CeMi će u okviru ovog projekta raditi na uspostavljanju zajedničkog odbora za upravljanje projektima između organizacija civilnog društva i pravosudnih institucija, potpisivanju memoranduma o saradnji, uspostavljanju redovne komunikacije i organizovanju sastanaka između organizacija civilnog društva i predstavnika pravosuđa u pomenutim odborima.

Projektom je predviđeno i praćenje najvažnijih sudskih predmeta u Crnoj Gori, uključujući i primjenu novih instituta kao što su sporazum o priznanju krivice i odloženo krivično gonjenje. Ove aktivnosti će biti praćene izdavanjem redovnih, godišnjih izvještaja (ukupno 2) o glavnim nalazima i preporukama do kojih smo došli kroz praćenje suđenja. Projektom je preuzeta obaveza organizovanja dvije nacionalne konferencije (jedna godišnje) na kojima će glavnim učesnicima iz nacionalnog pravosuđa, međunarodnim partnerima i organizacijama civilnog društva biti predstavljani godišnji izvještaji o praćenju suđenja.

Kao jednu od značajnijih aktivnosti ističemo i vršenje redovnog praćenja medija u Crnoj Gori i izradu godišnjih izvještaja o medijskom ponašanju u vezi sudskih postupaka u Crnoj Gori. Pomenuti izvještaji, zapažanja i glavni rezultati će biti prezentovani predstavnicima medija i ostalim relevantnim učesnicima.
Projekat je podržan od strane Evropske komisije (IPA).