CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Otvoren konkurs za PR konsultanta/kinju na projektu

01. Jun. 2022. u novosti

NVO Centar za monitoring i istraživanje, CEMI iz Podgorice, u saradnji sa NVO Akcija za ljudska prava, realizuje projekat pod nazivom ‘’Pristup pravdi i ljudskim pravima u Crnoj Gori – projekat monitoringa suđenja 2021-2023” EuropeAid/170993/DD/ACT/ME, a koji finansira Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, kroz Program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava za Crnu Goru 2020, EIDHR. Projekat traje 24 mjeseca, i to od 10.12.2021. do 10.12.2023.godine.

Opšte informacije:

Jedna od najznačajnijih projektnih aktivnosti usmjerena je ka praćenju sudskih postupaka u sudovima u Crnoj Gori. Aktivnosti praćenja suđenja sprovode se po OEBS-ovoj metodologiji praćenja sudskih postupaka, koju su CeMI i Misija OEBS-a u Crnoj Gori razvili u okviru programa praćenja suđenja koji je realizovan u periodu 2007-2014.godine. Tokom izvještajnog perioda koji se načelno poklapa sa prvom godinom realizacije projekta, posmatrači CeMI-ja su pratili preko 150 krivičnih predmeta i 263 glavna pretresa u pet osnovnih sudova (Osnovni sud u Podgorici, Osnovni sud u Nikšiću, Osnovni sud u Danilovgradu, Osnovni sud u Baru, Osnovni sud u Cetinju) i Višem sudu u Podgorici.

S obzirom na to da je Evropska unija posljednjih godina uložila značajna sredstva za jačanje kapaciteta sudija, tužioca i drugih zainteresovanih strana za primjenu međunarodnih standarda pravičnog suđenja, te da je sistemsko praćenje sudskih/tužilačkih postupaka, jedan od metoda kojim će se procijenjivati da li su rezultati rada sudija i tužioca u skladu sa evropskim standardima, CEMI će se u saradnji sa partnerskom organizacijom Akcijom za ljudska prava baviti praćenjem sudskih predmeta sa fokusom na poštovanje procesnih prava osumnjičenih/okrivljenih lica i žrtava u Crnoj Gori. U fokusu monitoringa suđenja, biće procjena stepena poštovanja procesnih prava osumnjičenih/okrivljenih lica i žrtava, uz poštovanje pristupa pravdi za ugrožene društvene grupe i građane koji su procesuirani zbog mjera izrečenih zbog pandemije COVID-19.

Ključni nalazi monitoringa suđenja redovno će se predstavljati zainteresovanim stranama u Crnoj Gori, uključujući predstavnike državnih institucija i članove diplomatskog kora u Crnoj Gori. Godišnji izvještaj će se predstaviti predsatvnicima pravosudnih organa, političkih partija, medđunarodnih institucija, civilnom društvu i medijima na završnoj nacionalnoj konferenciji u Podgorici.

PR konsultant/kinja (1 izvršilac)

Svrha pozicija:

PR konsultant/kinja će biti zadužen za izradu i realizaciju komunikacionog plana projekta, sa posebnim akcentom na postizanje maksimalne vidljivosti aktivnosti koje doprinose ostvarivanju opšteg i specifičnih ciljeva projekta. PR konsultant/kinja će biti zadužen/a za pisanje pres materijala (saopštenja, poziva i dr.), kao i sadržaja o projektnim aktivnostima za internet stranicu, portale i društvene mreže, te uspostavljanje dobrih odnosa sa medijima i novinarima, sa ciljem povećanja medijske pažnje na projekat u implementaciji. Istovremeno, konsultant/kinja će koordinirati organizaciju javnih događaja na projektu (pres konferencije i završne nacionalne konferencije), nastupima u medijima, kao i analizu prisustva projektnih aktivnosti u medijima (press clipping).     

PR konsultant/kinja će biti angažovan/a ukupno 24 dana, a svoje poslove će obavljati u prostorijama NVO Centar za monitoring i istraživanje. Za sve poslove koji se budu obavljali van teritorije Podgorice, koordinatoru će se nadoknaditi putni i ostali pripadajući troškovi za rad van radnog mjesta.

Period: 24 dana u periodu od potpisivanja ugovora do 10.12.2023.

Potrebne kvalifikacije:

·      Visoka stručna sprema društvenog usmjerenja;

·      Najmanje osam godina relevantnog iskustva;

·      Iskustvo u radu na EU projektima;

·      Dobre međuljudske i komunikacijske vještine;

·      Vještina pisanja pres i promotivnih materijala;

·      Iskustvo u planiranju i organizaciji događaja;

·      Napredno poznavanje komunikacija i principa predstavljanja organizacija civilnog društva u javnosti;

·      Napredno razumjevanje principa rada nevladinih organizacija i medija u Crnoj Gori;

·      Napredno znanje engleskog jezika.

 

Potrebna dokumentacija:

·      Prijava (u slobodnoj formi koja sadrži informaciju o motivima prijavljivanja kandidata na Konkurs)

·      Biografija ili CV;

·      Kopija diplome ili uvjerenja o završenom nivou i vrsti obrazovanja;

·      Dokaz o potrebnom radnom iskustvu (Povrda/Uvjerenje/Kopija izvoda iz radne knjižice).

 

Način prijavljivanja:

Prijavu sa pratećom dokumentacijom potrebno je dostaviti na e-mail adresu: info@cemi.org.me , zaključno sa srijedom, 8. jun. Nepotpune prijave i prijave koje stignu nakon naznačenog roka neće biti razmatrane. NVO Centar za monitoring i istraživanje će o rezultatima konkursa obavijestiti samo kandidate/kinje koje uđu u uži izbor.