CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Poslodavci da podstiču poštovanje prava LGBTI osoba na radnom mjestu

15. Dec. 2022. u novosti

Poslodavci bi trebalo da promovišu zabranu diskriminacije LGBTI osoba na radnom mjestu, te da podstiču poštovanje različitosti kroz javne izjave najvišeg menadžmenta u organizaciji, instituciji i kompaniji.

To je saopšteno na okruglom stolu „Prava i uključivanje LGBTI osoba na tržištu rada“, koji je Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) organizovao u okviru projekta "Doprinos inkluziji LGBTI osoba na tržištu rada“.

Projektna koordinatorka u CeMI-ju, Maja Bjelić, kazala je da projekat ima za cilj da doprinese povećanju nivoa poštovanja ljudskih prava pripadnika LGBTI populacije u Crnoj Gori.

„Doprinos postizanju ostvarivanja ovog cilja se ogleda kroz smanjenje stepena diskriminacije LGBTI osoba pri zapošljavanju, setom aktivnosti projekta. Direktnu ciljnu grupu projekta čini javni i privatni sektor u Crnoj Gori, dok su krajnji korisnici projekta svi građani i građanke Crne Gore. Indirektna ciljna grupa je LGBTI populacija kojoj se za cilj ima obezbijediti uživanje većeg stepena poštovanja ljudskih prava i jednakosti prilikom zapošljavanja“, navela je Bjelić.

Podsjetila je da je u cilju što obuhvatnije analize stanja, CeMI u toku projekta sproveo kvalitativno i kvantitativno istraživanje, te da je kvalitativno istraživanje sastavni dio vodiča za poslodavce o pravima i uključivanju LGBT osoba na tržištu rada koji je bio predstavljen na okruglom stolu.

„U cilju podsticanja prihvatanja LGBTI osoba u poslovnim sredinama, direktne komunikacije i edukacije relevantnih stakeholdera, CeMI organizuje sastanke sa predstavnicima javnog i privatnog sektora, kao i sa zaposlenima u kadrovskoj službi istih, tokom kojih se predstavljaju načini inkluzije LGBTI osoba prilikom zapošljavanja i zagovaraju preporuke za unaprjeđenje prava zajednice u ovoj oblasti“, kazala je Bjelić.

Predstavnica Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Branka Drecun, kazala je da projekat „Doprinos inkluziji LGBTI osoba na tržištu rada“ prepoznat kao kvalitetan doprinos implemetaciji politike Vlade Crne Gore u oblasti zaštite i unaprjeđenja kvaliteta života LGBTI osoba.

„LGBTI osobe u Crnoj Gori suočavaju se sa najvećim brojem problema kada je ostvarivanje ljudskih prava o oblasti zapošljavanja u pitanju. Veoma često su suočeni sa stigmom i diskriminacijom u skoro svim aspektima svog života“, navela je Drecun.

Kazala je da su zapošljavanje LGBTI osoba i njihova socijalna inkluzija uzročno-posljedično povezani.

„Bez većeg stepena zapošljavanja LGBTI osoba, nije moguće ostvariti veći stepen socijalne inkluzije pripadnika ove marginalizovane grupe, pa je edukacija i ohrabrivanje kako javnih, tako i provatnih privrednih subjekata od ključnog značaja za rješavanje problema ne samo zapošljavanja LGBTI osoba, već i za njihovo prihvatanje od strane društva“, istakla je Drecun.

Izvršni kodirektor Udruženja za jednaka prava LGBTI za Zapadni Balkan i Tursku, Danijel Kalezić je, govoreći o preporukama u cilju većeg uključivanja LGBTI osoba na tržište rada, kazao da bi bilo poželjno da u okviru organizacije/institucije/ kompanije, a naročito veće, postoji poseban mehanizam za anonimnu prijavu diskriminacije.

„Veoma je važno da poslodavci/ke prilikom razgovora za posao izbjegavaju pitanja diskriminatorske prirode. Takva pitanja uključuju intruzivno traženje informacija koje se vezuju za: godine, genetska svojstva, mjesto rođenja, zemlju porijekla, državljanstvo, invaliditet, rod, pol, seksualnu orijentaciju, partnerski status, porodični status ili roditeljstvo, rasu, boju kože ili etnicitet, vjeru ili vjerovanje“, naveo je Kalezić.

Istakao je da je veoma je važno da poslodavci/ke prilikom zapošljavanja oglase i zaista pruže iste uslove svim kandidatima/kinjama, pa i onima koji dolaze iz LGBTI zajednice (plata, radno vrijeme, odmor), za isti posao, te da na sistematičan i svima dostupan način podstiču napredak u organizaciji/instituciji/kompaniji kroz sistem nagrađivanja mogućnost napredovanja.

„Poslodavci/ke bi trebali/e uvesti programe koji bi podrazumijevali obavezno učešće cijele organizacije/institucije/kompanije (u više grupa, po sektorima, i sl), a takvi programi bi se fokusirali na edukaciju svih zaposlenih o poštovanju prava LGBTI zajednice i njihovom uključivanju, kroz posebno kreirane obuke, radionice, seminare“, rekao je Kalezić.

Predstavnica Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Gordana Vukčević, ukazala je da Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti zabranjuje bilo kakav oblik diskriminacije.

„U njemu se navodi da se mora afirmisati princip rodne ravnopravnosti i afirmativne akcije koja je usmjerena ka ugroženim grupama na tržištu rada. Zavod ne vodi posebnu evidenciju o licima koja su pripadnici LGBTI populacije, jer prema našim pravilnicima to nije obavezna evidencija“, navela je Vukčević.

Ukazala je da poslodavac ne smije da postavi pitanje kada su pol, vjera, nacija i druga opredjeljenja u pitanju.

„Međutim, u praksi, znamo, da to nije tako. Jedno od pitanja koje duboko zadire u intimu svakog čovjeka je da li se planiraju djeca i kada. Mora se ići na jačanje svijesti poslodavaca zaposlenih, kao i svih građana. Ako budemo svi odbili da odgovorimo na to pitanje, to će pitanje postati bespotrebno i sami će poslodavci prestati da postavljaju takvu vrstu pitanja“, navela je Vukčević.  

Predstavnik Uprave za ljudske resurse, Đuro Nikač, rekao je da se stalno priča o unaprjeđenju normativnog okvira koji, kako je naveo, sa druge strane doživljava rapidnu degradaciju.

„Uprava za ljudske resurse imala je obavezu da vodi računa o srazmjernoj zastupljenosti etničkih, manjinskih i drugih manjinskih grupa u državnim organima prilikom zapošljavanja, što je za nas bilo izuzetno značajno. LGBTI populacija nije bila obuhvaćena tom normom. Međutim, izmjenama zakona smo izgubili tu nadležnost“, naveo je Nikač.

Okrugli sto jedna je od aktivnosti projekta "Doprinos inkluziji LGBT osoba na tržištu rada", koji sprovodi CeMI, a finansijski je podržan od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore.

 


Media prilozi