CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Poziv za dostavljanje prijedloga za SELDI program malih grantova

18. Jun. 2024. u novosti

Makedonski centar za međunarodnu saradnju (MCIC), u ime Jugoistočne Evrope Liderstvo za razvoj i integritet (SELDI) - the Southeast Europe Leadership for Development and Integrity (SELDI), pokreće regionalni Poziv za dostavljanje prijedloga za SELDI program malih grantova “Finansijska podrška za lokalne i omladinske OCD koje dopiru do građana” (Referentni broj: 10-46/1-2024). Poziv za dostavljanje prijedloga je u okviru projekta “Civilno društvo za dobro upravljanje i borbu protiv korupcije u Jugoistočnoj Evropi: Jačanje kapaciteta za zagovaranje zasnovano na dokazima, uticaj na politiku i angažovanje građana (SELDI.net)”, finansiranog od strane Evropske unije.

Rok za podnošenje kratkog opisa (concept note) je 1. avgust 2024. godine, do 16:00 sati po srednjoevropskom vremenu.

Kratki opis i prijave za ovaj poziv moraju se podnijeti elektronskim putem. Postupak prijave se sastoji iz dvije faze: podnošenje kratkog opisa (concept note) u prvoj fazi i kompletne prijave u drugoj fazi.

Za potrebe prijavljivanja na Poziv, podnosioci prijave moraju kreirati korisnički profil na platformi: https://grants.mk/applicant/en/

Nakon kreiranja korisničkog profila, podnosioci prijave trebaju pronaći i prijaviti se za specifičan poziv SELDI programa malih grantova “Finansijska podrška za lokalne i omladinske OCD koje dopiru do građana”, Referentni broj: 10-46/1-2024.

Organizacije koje će djelovati kao su-podnosioci prijave takođe moraju biti registrovane na platformi.

Podnosioci prijave moraju se prijaviti na engleskom jeziku.

Ciljevi programa i prioritetna pitanja

Program malih grantova SELDI ima za cilj jačanje doprinosa organizacija civilnog društva iz ciljnih zemalja u borbi protiv korupcije i njihovo uključivanje u SELDI ciklus zagovaranja politike i uticaja, finansijski prioritizujući OCD, uključujući lokalne i omladinske organizacije, aktivne u borbi protiv korupcije.

Opšti cilj ovog poziva za dostavljanje prijedloga je pružiti podršku lokalnim OCD-ima u ostvarivanju EU i regionalne antikorupcijske agende u ciljnim zemljama, u skladu sa pitanjima identifikovanim u SELDI Regionalnom izvještaju o borbi protiv korupcije (RAR), SELDI politikama i najnovijim izvještajima o proširenju za ciljne zemlje.

Specifični cilj ovog poziva za dostavljanje prijedloga: Angažovanje OCD-a i građana u SELDI akciji i stvaranje sinergija širom regiona unapređivanjem profesionalnih kapaciteta i vještina OCD-a za borbu protiv korupcije i odgovornost lidera i institucija kroz zagovaranje zasnovano na dokazima i angažman, kako bi se mjerila i otkrila korupcija i zarobljavanje države, te formulisali politički rezultati.

Finansijska alokacija od strane ugovornog organa

Indikativni iznos za Program malih grantova: 292,500 EUR.

Svaki grant tražen u okviru ovog poziva za dostavljanje prijedloga mora biti između sledećih minimalnih i maksimalnih iznosa i predstavljati SELDI doprinos između sledećih minimalnih i maksimalnih procenata ukupnih prihvatljivih troškova projekta:

  • Minimalni iznos granta: 7,000 EUR
  • Maksimalni iznos granta: 10,000 EUR
  • Minimalni SELDI doprinos: 70% ukupnih prihvatljivih troškova projekta
  • Maksimalni SELDI doprinos: 90% ukupnih prihvatljivih troškova projekta

Razlika (tj. razlika između ukupnih troškova projekta i iznosa traženog od ugovornog organa) mora biti finansirana iz izvora koji nisu opšti budžet Unije ili Evropski razvojni fond.

Kriterijumi podobnosti aplikanata (glavni aplikant i ko-aplikant)

Da bi bio podoban za grant, glavni aplikant mora:

  • Biti neprofitna organizacija;
  • Biti organizacija civilnog društva u skladu sa različitim zakonskim zahtjevima za registraciju u ciljnim zemljama;
  • Imati pravno lice i biti aktivan u oblasti vladavine prava, borbe protiv korupcije, transparentnosti i dobrog upravljanja;
  • Biti osnovan i aktivan na Zapadnom Balkanu (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Sjeverna Makedonija, Crna Gora i Srbija);
  • Biti direktno odgovoran za pripremu i upravljanje projektom zajedno sa ko-aplikantom (ako ga ima) koji ne djeluje kao posrednik.

Glavni aplikant može djelovati sa maksimalno jednim ko-aplikantom. Glavni aplikant i ko-aplikant treba da sprovode aktivnosti u zemljama u kojima su osnovani i aktivni. Ko-aplikant mora ispunjavati kriterijume podobnosti kao i glavni aplikant.

Lokalne i omladinske organizacije su posebno podstaknute da se prijave.

Informativna sesija

Online informativna sesija za ovaj poziv za dostavljanje prijedloga će se održati 28. juna 2024. godine u 11:00 sati po srednjoevropskom vremenu na ZOOM-u (LINK za informativnu sesiju). Organizacije zainteresovane za prisustvovanje informativnoj sesiji mogu se registrovati na ovom LINKU - Register for the info-session | SELDI (office.com)

Pitanja se mogu slati putem e-maila najkasnije do 9. jula 2024. godine na seldigrants@mcms.mk, jasno naznačujući referencu poziva za dostavljanje prijedloga (10-46/1-2024).