CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Procjena implementacije obaveza iz partnerstva otvorenih uprava (OGP) - Sažeti prijedlog praktične javne politike

06. Jan. 2017. u publikacije

Partnerstvo otvorenih uprava (OGP) je multilaterlna incijativa koja ima za cilj da osigura ispunjavanje konkretnih preuzetih obaveza od strane državnih uprava: da unaprijede transparentnost, osnaže građane, vode borbu sa korupcijom i koriste nove tehnologije za jačanje dobrog upravljanja. Opšta vizija ove inicijative je da Vlade postanu kontinuirano više transparentne, više odgovorne i više dostupne sopstvenim građanima, sa opštm ciljem unaprjeđenja javne uprave i kvaliteta javnih usluga koje građani koriste. Ovo zahtijeva promjenu normi i kulture, kako bi se obezbijedio stvarni dijalog i saradnja između vlada i civilnog društva. OGP teži da podrži i vlade i reformiste iz civilnog sektora podižući politički diskurs na najviši nivo, obezbjeđujući „opravdanje“ za teške reforme i stvarajući zajednicu istomišljenika iz zemalja cijelog svijeta.