CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Reforma pravosuđa: Unaprjeđenje kapaciteta organizacija civilnog društva u doprinosu očuvanju integriteta pravosuđa - Kratak pregled podržanih projekata

20. Jul. 2020. u publikacije

Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) u saradnji sa Centrom za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i Mrežom za afirmaciju evropskih integracionih procesa (MAEIP), uz podršku Evropske unije i Ministarstva javne uprave realizovao je projekat pod nazivom “Reforma pravosuđa: Unaprjeđenje kapaciteta organizacija civilnog društva da doprinesu integritetu pravosuđa” (u daljem tekstu: Projekat).

Glavni cilj projekta je bio doprinos dostizanju većeg nivoa vladavine prava u Crnoj Gori. Specifični ciljevi su bili: 1. ocjenjivanje i povećanje nivoa profesionalizma, odgovornosti, efikasnosti i integriteta pravosuđa, kao i ostvarivanje efektivnih mehanizama saradnje između organizacija civilnog društva i pravosudnih institucija i 2. unaprjeđenje kapaciteta organizacija civilnog društva u oblasti monitoringa i zagovaranja sa ciljem povećanja nivoa uključenosti organizacija civilnog društva u podršci reformi pravosudnog sistema Crne Gore i pregovaračkog poglavlja 23 Pravosuđe i osnovna ljudska prava.

Jedna od najznačajnijih projektnih aktivnosti bila je usmjerena ka praćenju sudskih postupaka u sudovima u Crnoj Gori. Na osnovu formulara koji su popunjavani u toku suđenja nastali su godišnji izvještaji o praćenju sudskih postupaka, kao i izvještaji o suđenju u razumnom roku, radu javnih izvršitelja, sporazumu o priznanju krivice. Ukupan broj praćenih postupaka je 642 (492 praćenih uvidom u spise i 150 praćenih prisustvom na glavnom pretresu). U saradnji sa PR centrom su nastala i dva godišnja izvještaja kojima se ocjenjuje poštovanje pretpostavke nevinosti od strane medija prilikom izvještavanja o sudskim postupcima. Takođe, obavljeno je 20 dubinskih intervjua sa predstavnicima pravosudnih organa i izvršena su dva istraživanja javnog mnjenja. Najzad, sprovedena je internet i medijska kampanja o najvažnijim nalazima naših istraživanja i aspektima reforme pravosuđa.

U okviru projekta je podržano i šest projekata lokalnih nevladinih organizacija (Akcija za ljudska prava, Evropski omladinski centar, Centar za političku edukaciju, Sindikat medija, Društvo profesionalnih novinara, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore). Osim toga, organizovana su i četiri seminara sa ciljem jačanja kapaciteta pomenutih i drugih nevladinih organizacija u oblassti reforme pravosuđa.