CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Restorativna pravda - alternativnim sankcijama do resocijalizacije - Istraživanje javnog mnjenja

05. Apr. 2021. u publikacije

Projekat "Restorativna pravda - alternativnim sankcijama do resocijalizacije" ima za opšti cilj da doprinese jačanju vladavine prava u Crnoj Gori, sa posebnim fokusom na zaštitu ljudskih prava i sloboda. Specifični cilj projekta je doprinos unaprjeđenju i promociji sistema alternativnih sankcija, u skladu sa standardima Evropske Unije i najboljom međunarodnom praksom.

U sklopu ovog projekta sprovedeno je desk istraživanje, kvalitativno istraživanje putem intervjua sa pravnim stručnjacima i predstavnicima pravnih lica, organizacija i institucija kod kojih se izvršava kazna rada u javnom interesu, kao i kvantitativno istraživanje koje je pred vama.

Istraživanje javnog mnjenja sprovedeno je na reprezentativnom uzorku veličine 1017 punoljetnjih građana Crne Gore.

Reprezentativan uzorak je definisan kao slučajni troetapni stratifikovani uzorak. Stratifikacija uzorka izvršena je na nivou opštine, tipa naselja, starosnih kategorija i pola.

Prikupljanje podataka sprovedeno je u periodu od 24. do 28. februara, 2021. godine. Anketiranje je sprovedeno telefonskim i online intervjuem, a prosječna dužina trajanja upitnika iznosi 20 minuta.

Projekat "Restorativna pravda - alternativnim sankcijama do resocijalizacije" sprovodi Centar za monitoring i istraživanje, a podržan je od strane Ministarstva pravde Crne Gore.