CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Rezultati i efikasnost primjene alternativnih sankcija u Crnoj Gori

11. Mar. 2021. u publikacije

Analiza koja je pred vama rezultat je projekta „Restorativna pravda – alternativnim sankcijama do resocijalizacije“, koji je realizovao Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), uz podršku Ministarstva pravde. Projekat ima za cilj da doprinese jačanju vladavine prava u Crnoj Gori, sa posebnim fokusom na zaštitu ljudskih prava i sloboda. Specifični cilj projekta je da doprinese unaprjeđenju i promociji sistema alternativnih sankcija, u skladu sa standardima Evropske unije i najboljom međunarodnom praksom.

Cilj ove analize je da ukaže na to koliko je sistem alternativnih sankcija zaživio u praksi crnogorskih sudova, kako se one primjenjuju, koji faktori utiču na trenutno stanje primjene alternativnih sankcija i mjera i na koji način, kao i kakav je uticaj alternativnih sankcija i mjera na jačanje sistema krivične pravde u Crnoj Gori i vladavine prava uopšte. Kroz analizu je predstavljen pregled sistema alternativnih sankcija i mjera, sa posebnim akcentom na kaznu rada u javnom interesu i kaznu zatvora koja se izvršava u prostorijama u kojima osuđeni stanuje, u periodu od 2017-2020. godine.

Ova analiza je podijeljena u sedam poglavlja, a zasnovana je na rezultatima tzv. desk istraživanja (eng. desk research) koje podrazumijeva pretragu i strukturiranje informacija dobijenih na osnovu egzaktnih izvora, kao i na rezultatima kvalitativnog istraživanja putem intervjua sa pravnim ekspertima i predstavnicima pravnih lica, institucija i organizacija kod kojih se obavlja rad u javnom interesu. Na kraju studije predstavljeni su i nalazi kvantitativnog istraživanja.

Za potrebe analize korišćena je i dokumentaciona analiza izvještaja pravosudnih institucija, uvid u pravosnažne presude na internet stranici www. sudovi.me ali i sekundarnih izvora, kao što su preporuke međunarodnih i nevladinih organizacija i udruženja, empirijska istraživanja i naučni radovi.