CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Smjernice za javne nabavke u oblasti zdravstva

06. Jan. 2017. u publikacije

Postupak javnih nabavki u oblasti zdravstva je u cjelokupnomsistemu javnih nabavki prepoznat kao dio koji je potrebno detaljnijezakonski riješiti. Nekoliko je razloga za to:

• Specifičnost planiranja javnih nabavki u zdravstvu;

• Dodatna odgovornost u preciznom planiranju javnih nabavkiod strane zdravstvenih institucija jer je u pitanju javno zdravlje(sa aspekta analize tržišta i sa aspekta procjene realizacijeugovora);

• Moguća pojačana potreba za hitnim nabavkama (epidemije,elementarne nepogode, nestašice), uz analizu učestalosti i prirode ovakvih slučajeva;

• Česta promjena potreba, koje je teško predvidjeti i isplanirati.