CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Studija javne politike: “Prevencija i rano otkrivanje kolorektalnog karcinoma u Crnoj Gori”

06. Jan. 2017. u publikacije

U okviru projekta „Jačanje kapaciteta u zastupanju i pripremi javnih politika Koalicije nevladinih organizacija u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti“, koji sprovodi Centar za monitoring – CEMI u saradnji sa Juventasom i Cazasom, formirana je Koalicija za društvene promjene od deset nevladinih organizacija iz Crne Gore. Ova koalicija je izradila preporuke unaprijeđenja politika u oblastima zdravstvene i socijalne zaštite, zapošljavanja i obrazovanja, a koje su uređene Strategijom za suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti. Implementacijom niza aktivnosti i mjera predviđenih ovom strategijom teži se ka očuvanju i unaprjeđenju zdravlja stanovništva. U tu svrhu usvojen je set zakona i podzakonskih akata kojima se predviđa prevencija i kontrola hroničnih nezaraznih bolesti, među kojima spadaju i maligna oboljenja.