CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Studija javne politike “Uspostavljanje servisa personalne asistencije u Crnoj Gori”

06. Jan. 2017. u publikacije

Važnost uspostavljanja servisa personalne asistencije kao servisa podrške osobama sa invaliditetom prepoznala je i Strategija za smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti (PASIS). Konkretno, u Strategiji se navodi da su najznačajniji uzroci siromaštva osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori, između ostalog, nizak nivo obrazovanja i nedostatak zaposlenja. Jedan od glavnih uzroka tome je nedostatak usluga podrške ovoj populaciji, uključujući personalnu asistenciju. U okviru projekta „Jačanje zagovaračke funkcije OCD u Crnoj Gori kroz razvoj politički orijentisanih kapaciteta Koalicije za društvene promjene“, koji finansira Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, realizuje Centar za monitoring – CeMI u saradnji sa Juventasom i Cazas, formirana je Koalicija za društvene promjene koju čini deset nevladinih organizacija iz Crne Gore. Koalicija je pripremila preporuke za unapređenje politika u oblastima zdravstva, socijalne zaštite, zapošljavanja i obrazovanja, kroz praćenje implementacije PASIS-a, terensko istraživanje i intervjue sa relevantnim institucijama. U okviru projekta, izrađena je studija „Uspostavljanje servisa personalne asistencije u Crnoj Gori“ od strane predstavnika Centra za monitoring CeMI, Udruženja mladih sa invaliditetom Crne Gore i Juventasa. Cilj ovog sažetka je da se identifikuju problemi sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom u Crnoj Gori u ostvarivanju svojih prava, a posebno uspostavljanje servisa personalne asistencije, kao ključnog preduslova na kojem počiva princip samostalnog života. U sažetku su date preporuke čija bi primjena omogućila uspostavljanje sistema personalne asistencije u Crnoj Gori i na taj način unaprijedila postojeće stanje u ovoj oblasti.