CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Studija “Položaj raseljenih lica, interno raseljenih lica i RAE populacije u Crnoj Gori”

05. Jan. 2015. u publikacije

Ova studija istražuje posledice ratova u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i na Kosovu, koji su uzrokovali raseljavanje oko dva miliona ljudi. Mnogi od njih su pronašli utočište u drugim zemljama bivše Jugoslavije, dok su drugi otišli dalje. Bivša Savezna Republika Jugoslavija je pružila utočište za stotine hiljada izbeglica i interno raseljenih lica, ali su spoljne sankcije otežale situaciju ovim ljudima.

Studija analizira situaciju raseljenih i interno raseljenih lica (IRL) u Crnoj Gori, ističući njihove osnovne probleme i predlažući poboljšanja politika u ovoj oblasti. Crna Gora se suočila sa teškom situacijom, posebno u gradovima poput Podgorice i Herceg Novog, gde su se naselili veliki broj izbeglica i IRL. Ova situacija je uticala na promene u sociopolitičkom okruženju, što je dovelo do manipulacija i radikalizacije političkih stavova.

Nakon kritika EU i međunarodnih organizacija, Crna Gora je počela da zakonski uređuje položaj ovih lica. Međutim, sticanje državljanstva i prava povezanih sa državljanstvom zahteva dugotrajan boravak u zemlji, što otežava integraciju ovih ljudi.

Poseban izazov predstavljaju pripadnici RAE populacije, čiji je položaj dodatno otežan zbog lošeg ekonomskog statusa i nedostatka dokumentacije.

Studija se sastoji od pet poglavlja koja obuhvataju definicije izbeglica, raseljenih lica, tražilaca azila i stranaca sa stalnim boravkom, pregled institucija koje se bave ovim pitanjima, analizu zakonodavnog okvira i primene, pregled situacije u regionu i zaključke sa preporukama za rešavanje ovih problema.