CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Studija praktične politike: “Pristup tržištu rada – osvrt sa pozicije OSI, Roma i Egipćana”

06. Jan. 2017. u publikacije

Studija javne praktične politike „Pristup tržištu rada – osvrt sa pozicije OSI, Roma i Egipćana“ izrađena je u sklopu IPA projekta “Jačanje kapaciteta u zastupanju i pripremi javnih politika Koalicije nevladinih organizacija u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti”, implementiranog od strane Centra za monitoring u partnerstvu sa NVO Juventas i Društvom za borbu protiv side Crne Gore – Cazas. U sklopu projekta su izrađene četiri studije koje prate sve četiri oblasti Srategije za smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti – zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, tržište rada i socijalnu zaštitu. Ova studija je usmjerena na oblast tržita rada i u njenoj izradi su pored Centra za monitoring učestvovali i predstavnici/e tri nevladine organizacije koje se bave datom temom – Juventas, AD Centar Ekvista i Fondacija za stipendiranje Roma. Cilj ove studije je unapređenje položaja osoba s invaliditetom, Roma i Egipćana u Crnoj Gori u pogledu njihovog zapošljavanja.