CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Tematski izvještaj - Monitoring izvršnog postupka u Crnoj Gori

06. Jan. 2017. u publikacije

Misija OEBS-a u Crnoj Gori (u daljem tekstu: Misija) je, uz pomoć donacije koje su obezbijedile vlade Kraljevine Holandije, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Francuske, Njemačke, Velike Britanije i SAD, u septembru 2011. godine pokrenula treću fazu Projekta praćenja suđenja (u daljem tekstu:Projekat). Cilj ovog Projekta je da se izvrši analiza krivičnih i parničnih postupaka u sudovima u Crnoj Gori, a od novembra 2012. godine, proširivanjem Projekta na monitoring izvršnog postupka, i analiza izvršnog postupka, da se utvrde uslovi potrebni za osiguravanje pravičnosti postupaka i da se pruži podrška sudovima u obezbjeđivanju ovih uslova, a sve u cilju pospješivanja procesa reforme pravosuđa, a time i jačanja vladavine prava u Crnoj Gori.

Projekat se realizuje u saradnji sa NVO Centar za monitoring i istraživanje CeMI.